Till huvudinnehåll

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Skolinspektionen ska inom ramen för sitt kvalitetsgranskningsuppdrag, följa upp och utvärdera den garanti för tidiga stödinsatser som riksdagen har beslutat om (prop. 2017/18:195, bet. 2017/18:UbU10, rskr. 2017/18:333).

I utvärderingen ska myndigheten också analysera om och i så fall hur lärarnas administrativa arbete påverkas av garantin. Utvärderingen ska ha ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Skolinspektionen ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet. Uppdraget ska delredovisas senast den 16 december 2022 och slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 13 december 2024 (U2018/03700 [delvis] och U2021/02259).

Senast uppdaterad: 30 juni 2023