Till huvudinnehåll
skolsamtalet

Skolsamtalet

Skolsamtalet är digitala seminarier där vi samtalar om nya granskningar, rapporter och för skolan angelägna frågor. I varje avsnitt deltar representanter från Skolinspektionen, såväl generaldirektören som utredare och rapportförfattare.

Hur arbetar rektorer för att betygen ska vara rättvisande och likvärdiga?

Skolinspektionen har granskat hur rektorer arbetar för att betygen på skolan ska vara rättvisande och likvärdiga. Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo samtalade om granskningen tillsammans med Ulrika Rosengren som skrivit rapporten. Tittarna ställde frågor via Menti och fick svar direkt i sändningen. (15 juni 2023)

Skolsamtalet - de första samtalen

Under pandemin så ställde vi in den fysiska upplagan av Skolinspektionens dag 2020 och släppte istället tre filmer under konceptet Skolsamtalet. Dessa tre samtal kan du ta del av nedan.

Trygghet och studiero

Är det otryggt i svensk skola? Och vad innebär studiero i klassrummet? Kan man arbeta med trygghet och studiero på både klassrumsnivå och på skolnivå? I det här avsnittet kommer vår panel att djupdyka in ämnet trygghet och studiero med utgångspunkt från det gångna året.

Skolors arbete med trygghet och studiero
Många skolor klarar arbetet med trygghet och studiero väl, men i vissa skolor finns betydande problem och utmaningar. Med underlag från granskning och bedömning av kvaliteten i nära 400 skolors arbete kan vi nu ge en närmare bild av hur det står till både med tryggheten och med studieron i landets skolor.

Gymnasieskolors utmaningar inför höstterminen 2020
Skolinspektionen har under augusti 2020 gjort en ny uppföljning av gymnasieskolornas utmaningar med anledning av Covid-19-pandemin. Resultaten i denna rapport både bekräftar och förtydligar det som tidigare kommit fram i vår granskning av gymnasieskolans distansundervisning.

Medverkande:

 • Generaldirektör, Helén Ängmo
 • Analyschef, Jesper Antelius
 • Inspektör, Mari Isacson
 • Tf kommunikationschef, Agnes Gidlund

Likvärdig utbildning

Spelar det någon roll om en elev går i klass 7A eller i 7B? Och vad händer med den likvärdiga skolan när utbildade lärare och obehöriga lärare jobbar på olika skolor? I det här avsnittet diskuterar vår panel ämnet likvärdighet utifrån de insikter vi fått från årets rapporter. Du hittar rapporterna nedan.

Resultatskillnader inom skolor
Studier pekar på att elever i Sverige blir allt mer resultatmässigt segregerade, mellan men även inom skolor. De nationella kvantitativa studier som undersökt likvärdighet i skolan har främst fokuserat på resultatskillnader mellan skolor och mellan elever.

Hur säkras lärarresurser till skolor med utmaningar?
Lärares erfarenhet och kompetens har stor betydelse för elevers skolframgång. Skolinspektionen har granskat hur 27 kommunala huvudmän arbetar med att stärka lärarresurserna på grundskolor som har stora utmaningar.

Årsrapport 2019 – skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvarstagande
Årsrapporten tar upp Skolinspektionens erfarenheter under 2019 av arbetet med tillsyn och kvalitetsgranskning. Bilden av svensk skola utifrån våra granskningsresultat är varierad. De skolor vi granskat bedöms ha allt från utmärkt kvalitet till allvarliga och oroväckande brister.

Medverkande:

 • Generaldirektör Helén Ängmo
 • Enhetschef Camilla Thinsz Fjellström
 • Inspektör Johanna Chung
 • Tf kommunikationschef Agnes Gidlund

Om Covid-19

Pandemin kom som en chock för de allra flesta och en omställning för skolverksamheterna blev ett faktum. Drabbades alla elever lika hårt av corona-pandemin? Och hur planerar rektorerna framåt nu när smittspridningen ökar igen?

Vår panel diskuterar vad vi sett i våra granskningar när vi intervjuat rektorer och skolhuvudmän kring hur de tagit sig an den nya situationen. Läget i skolan har ändrats sedan vi spelade in. Skolan har påverkats än mer av den ökade smittspridningen.

Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19
Skolinspektionen har under våren genomfört drygt 260 inspektionssamtal med rektorer där vi ställt frågor om undervisning, betygsättning och garanterad undervisningstid. Slutrapporten bygger på en kvalitativ analys av 100 av dessa samtal. I maj presenterade vi även en delrapport av granskningen och mycket av resultaten bekräftas nu i slutrapporten.

Utbildning under påverkan av coronapandemin i grundskolan och grundsärskolan
Sverige är ett av få länder i Europa vars grundskolor och grundsärskolor inte stängde i samband med att covid-19 pandemin utbröt under våren 2020. Rapporten bidrar med en viktig lägesbild från första halvan av höstterminen 2020 av hur rektorer och elever själva bedömer att skolan har hanterat denna situation och de omställningar som pandemin dittills medfört.

Kartläggning av ett antal huvudmäns arbete med lovskola och tillhörande prövning
Skolinspektionen befarade att trycket på lovskolorna skulle bli högre än vanligt sommaren 2020 och initierade därför en kartläggning av huvudmännens arbete för att ge eleverna ett attraktivt erbjudande och en undervisning av hög kvalitet inom ramen för lovskola.

Gymnasieskolors utmaningar inför höstterminen 2020
Skolinspektionen har under augusti 2020 gjort en ny uppföljning av gymnasieskolornas utmaningar med anledning av Covid-19-pandemin. Resultaten i denna rapport både bekräftar och förtydligar det som tidigare kommit fram i vår granskning av gymnasieskolans distansundervisning.

Medverkande:

 • Generaldirektör, Helén Ängmo
 • Verksamhetsutvecklare, Lars Thornberg
 • Inspektör, Anna Bjurenstam
 • Tf kommunikationschef, Agnes Gidlund
Senast uppdaterad: 12 juni 2024