Till huvudinnehåll

Etableringskontroll

Det finns krav på tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom bland annat skolverksamhet för enskilda huvudmän. Några månader innan en fristående skola eller utbildning är tänkt att starta genomför Skolinspektionen en etableringskontroll. Skolinspektionen granskar att den planering som huvudmannen har presenterat i ansökan går att genomföra.

Det är huvudmannens ansökan som ligger till grund för beviljat tillstånd att bedriva skola. Skolinspektionen kontrollerar att verksamheten går att genomföra i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Om Skolinspektionen konstaterar brister under etableringskontrollen får huvudmannen möjlighet att rätta till dem. Om bristerna kvarstår återkallas tillståndet att driva skola.

Vad säger lagen om etableringskontroll?

Enligt 26 kap. 9 a § skollagen ska Skolinspektionen inom ramen för sin tillsyn genomföra en kontroll av den verksamhet som en enskild huvudman avser att bedriva (etableringskontroll), om Skolinspektionen godkänt den enskilde som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen. Etableringskontrollen ska genomföras innan utbildningen startar. 

I etableringskontrollen ingår såväl nystartade skolenheter, så kallade nyetableringar, som utökningar. Exempel på utökningar kan vara att en grundskola utökar verksamheten med  fler årskurser eller att en gymnasieskola startar fler program eller inriktningar utifrån tidigare beviljat tillstånd.

Etableringskontrollen gäller även en enskild huvudman som fått ett förnyat godkännande att bedriva en utbildning som avviker från de nationella programmen i gymnasieskolan, såsom särskild variant, riksrekryterande utbildning och nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). 

Genomförande av etableringskontrollen

Under januari/februari kontaktas de huvudmän som har tillstånd att starta med fråga om planerad start. De huvudmän som därefter lämnar besked om att de avser att starta ny verksamhet höstterminen det aktuella året, omfattas av etableringskontrollen.

Under april – juni samma år som utbildningen är tänkt att starta genomförs etableringskontrollen. Undantag kan förekomma, exempelvis i samband med att en huvudman övertar en befintlig skolverksamhet eller avser att starta utbildningen vid en annan tidpunkt.

Det här ingår i etableringskontrollen

Skolinspektionen granskar dokument som begärts in från huvudmannen. Därefter genomförs intervjuer med företrädare för huvudmannen och rektor. Vid intervju med företrädare för huvudmannen förs en tjänsteanteckning, som senare kommuniceras till huvudmannen för faktagranskning. Under juni månad fattas ett beslut som skickas till huvudmannen. Vid behov genomförs ägar- och ledningsprövning och en prövning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar.

Läs mer om ägar- och ledningsprövning  

Exempel på dokument som begärs in för samtliga huvudmän som ingår i etableringskontrollen

Lokaler för skolenheten:

 • Ritningar och undertecknat hyreskontrakt (där samma huvudman anges som hyresgäst som i beviljat tillstånd att starta skolan)
 • Brandskyddsdokumentation
 • I förekommande fall slutbesked i bygglovsprocessen
 • Anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Lärare:

 • Anställningsbevis där det framgår att läraren är anställd av huvudmannen
 • I förekommande fall lärarlegitimationer från Skolverket där ämnesbehörighet framgår

Elevhälsan:

 • Anställningsavtal för samtliga kompetenser som enligt skollagen ska ingå i elevhälsan

Samråd med lägeskommunen:

 • Dokumentation som visar att huvudmannen har genomfört samråd med lägeskommunen inför utbildningens start

I de fall de ekonomiska förutsättningarna prövas, begärs ekonomiska underlag in såsom senaste årsredovisning.

Detta kontrollerar Skolinspektionen

Etableringskontrollens omfattning styrs av om huvudmannen startar en helt ny verksamhet eller utökar en redan etablerad verksamhet. Etableringskontrollen varierar också beroende på verksamhet och skolform. I bedömningsgrunderna nedan framgår vad Skolinspektionen bedömer vid en helt ny respektive utökad verksamhet.

Bedömningsgrunder

 • Utbildningen vid skolenheterna genomförs av den huvudman som erhållit godkännande för utbildningen vid respektive skolenhet, samt enligt de villkor som framgår av godkännandet eller särskilda beslut. (2 kap. 5 § skollagen)
 • Mottagande och eventuellt urval av elever sker i enlighet med 9 kap. 17-18 §§ och 10 kap. 35-36 §§ skollagen.
 • Huvudmannen har ordnat ändamålsenliga lokaler och utrustning samt böcker och digitala verktyg och andra lärverktyg som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. (2 kap. 35 §, 9 kap. 8 §, 10 kap. 10 §, 11 kap. 13 §, 15 kap. 17 § och 18 kap. 17 § skollagen, Lgr 22, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Skolans uppdrag, 2.2 Kunskaper, 2.8 Rektorns ansvar, 3. Förskoleklassen, 4. Fritidshemmet, 5. Kursplaner.; Lgra 22, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Skolans uppdrag, 2.2 Kunskaper, 2.8 Rektorns ansvar och Skolverkets föreskrifter om kursplaner för anpassade grundskolans ämnen och ämnesområden, SKOLFS 2011:28; Gy 11, 1. Skolans värdegrund och uppgifter, Gymnasieskolans uppdrag, 2.1 Kunskaper, 2.6 Rektorns ansvar och förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena, SKOLFS 2010:261 samt Skolverkets föreskrifter om ämnesplaner; GySär 13, 1. Skolans värdegrund och uppgifter, Anpassade gymnasieskolans uppdrag, 2.1 Kunskaper, 2.6 Rektorns ansvar och Skolverkets föreskrifter om ämnesplaner i anpassade gymnasieskolan – Skollags och läroplanshänvisning beroende på skolform).
 • Huvudmannen har säkerställt att eleverna i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola erbjuds avgiftsfria skolmåltider. (9 kap. 8 §, 10 kap. 10 §, 11 kap. 13 § ). Gäller endast förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.
 • Huvudmannen har anställt en rektor med pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. (2 kap. 9 och 11 §§ skollagen)
 • Huvudmannen har anställt lärare som har legitimation och är behöriga för den undervisning de ska bedriva, om de inte omfattas av något av undantagen från dessa krav. (2 kap. 13 och 17–18 §§ skollagen)
 • Huvudmannen har ordnat tillgång till elevhälsa för eleverna. (2 kap. 25 § skollagen)
 • Huvudmannen har genomfört samråd med den kommun där utbildningen ska bedrivas. (2 kap. 6 a § skollagen)
 • Huvudmannen har säkerställt att det finns tillgång till platser för arbetsplatsförlagt lärande för eleverna på yrkesprogram som uppfyller författningarnas krav. (16 kap. 11 och 16 §§ samt 19 kap. 10 och 18 §§ skollagen, 4 kap. 12-14 §§ gymnasieförordningen). Gäller endast gymnasieskola och anpassad gymnasieskola där APL förekommer.
 • Utbildningen vid skolenheterna genomförs av den huvudman som erhållit god-kännande för utbildningen vid respektive skolenhet, samt enligt de villkor som framgår av godkännandet eller särskilda beslut. (2 kap. 5 § skollagen)
 • Mottagande och eventuellt urval av elever sker i enlighet med 9 kap. 17-18 §§ och 10 kap. 35-36 §§ skollagen.
 • Huvudmannen har ordnat ändamålsenliga lokaler och utrustning samt böcker och digitala verktyg och andra lärverktyg som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. (2 kap. 35 §, 9 kap. 8 §, 10 kap. 10 §, 11 kap. 13 §, 15 kap. 17 § och 18 kap. 17 § skollagen, Lgr 22, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Skolans uppdrag, 2.2 Kunskaper, 2.8 Rektorns ansvar, 3. Förskoleklassen, 4. Fritidshemmet, 5. Kursplaner; Lgra 22, 1. Skolans värdegrund och uppdrag, Skolans upp-drag, 2.2 Kunskaper, 2.8 Rektorns ansvar och Skolverkets föreskrifter om kurs-planer för anpassade grundskolans ämnen och ämnesområden, SKOLFS 2011:28; Gy 11, 1. Skolans värdegrund och uppgifter, Gymnasieskolans uppdrag, 2.1 Kunskaper, 2.6 Rektorns ansvar och förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena, SKOLFS 2010:261 samt Skolverkets föreskrifter om ämnes-planer; GySär 13, 1. Skolans värdegrund och uppgifter, Anpassade gymnasiesko-lans uppdrag, 2.1 Kunskaper, 2.6 Rektorns ansvar och Skolverkets föreskrifter om ämnesplaner i anpassade gymnasieskolan – Skollags och läroplanshänvisning beroende på skolform).
 • Huvudmannen har säkerställt att eleverna i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola erbjuds avgiftsfria skolmåltider. (9 kap. 8 §, 10 kap. 10 §, 11 kap. 13 § ). Gäller endast förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.
 • Huvudmannen har anställt lärare som har legitimation och är behöriga för den undervisning de ska bedriva, om de inte omfattas av något av undantagen från dessa krav. (2 kap. 13 och 17–18 §§ skollagen)
 • Huvudmannen har ordnat tillgång till elevhälsa för eleverna. (2 kap. 25 § skollagen)
 • Huvudmannen har genomfört samråd med den kommun där utbildningen ska bedrivas. (2 kap. 6 a § skollagen)
 • Huvudmannen har säkerställt att det finns tillgång till platser för arbetsplatsförlagt lärande för eleverna på yrkesprogram som uppfyller författningarnas krav. (16 kap. 11 och 16 §§ samt 19 kap. 10 och 18 §§ skollagen, 4 kap. 12-14 §§ gymnasieförordningen). Gäller endast gymnasieskola och anpassad gymnasieskola där APL förekommer.
 •  

Detta händer om det finns brister

Om Skolinspektionen vid etableringskontrollen bedömer att det finns brister i förutsättningarna att starta utbildningen föreläggs huvudmannen i enlighet med 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) att rätta till de konstaterade bristerna. Detta framgår av Skolinspektionens beslut efter etableringskontrollen som skickas till huvudmannen under juni månad. Tiden för att rätta till eventuella brister är i regel ett par veckor. Som utgångspunkt ska samtliga förutsättningar vara uppfyllda för att en huvudman ska godkännas i etableringskontrollen.

De påföljder som kan förekomma är vitesföreläggande, föreläggande, anmärkning eller avstående från ingripande.

Kvarstående brister kan leda till att Skolinspektionen i enlighet med 26 kap. 13 § skollagen beslutar att återkalla godkännandet. Ett återkallande kan överklagas till förvaltningsrätten.