Till huvudinnehåll
En grupp vuxenstudenter studerar tillsammans

Nyanlända och asylsökande elever

Vi har genomfört ett antal kvalitetsgranskningar som rör nyanlända och asylsökande elever. I dem har vi bland annat tittat på undervisningen för svenska för invandrare i komvux och fjärr- och distansundervisningen i komvux. Här hittar du de senaste av dessa granskningar.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen gjort en granskning av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Inom ramen för regeringsuppdraget har Skolinspektionen under hösten 2022 och våren 2023 genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av kvaliteten i undervisningen inom komvux i sfi. Granskningen visar att många av de problem som tidigare granskningar och utredningar pekat på kvarstår. 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2024)

Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Skolinspektionen granskat i vilken utsträckning undervisningen inom komvux i sfi stimulerar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Granskningen visar bland annat att individanpassning av undervisningen är fortsatt ett problem, att elevernas studier inte är tillräckligt varierade och att de sällan får utveckla muntliga färdigheter i distansundervisningen. 

Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (2023)

Fjärr-och distansundervisning vid kommunal vuxenutbildning

Vi har granskat hur arbetet inom den kommunala vuxenutbildningen har sett ut under Coronapandemin. Resultaten visar att mycket har fungerat väl på de granskade skolorna. Både rektorer och elever beskriver att det gjorts stora ansträngningar för att ge eleverna en flexibel utbildning trots att undervisningen i stor utsträckning bedrivits på distans. 

Fjärr-och distansundervisning vid kommunal vuxenutbildning (2021)

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare

Skolinspektionen har mellan maj och oktober 2019 genomfört en kartläggning av den kommunala vuxenutbildningens erbjudande av utbildning till elever som omfattas av utbildningsplikten. Granskningen visar bland annat att eleverna erbjuds ofta sfi-studier i kombination med orienteringskurser, att det finns brist på information om elevgruppen anges försvåra anpassning av utbildningsutbudet samt att det finns ett behov av att utveckla undervisning och stöd.

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare (2020)

Svenska som andraspråk i årskurs 7-9

Granskningen visar bland annat att en majoritet av skolorna gör ofullständiga bedömningar av elevers behov och att över hälften av skolorna behöver utveckla sin undervisning i svenska som andraspråk. 

Svenska som andraspråk i årskurs 7-9 (2020)

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

Granskningen visar att de flesta huvudmän och skolor har god kunskap om gruppen nyanlända elever på språkintroduktion och om de särskilda behov dessa elever har för att kunna ta sig vidare inom utbildningssystemet. Däremot behöver vägledningen utvecklas, och rektor behöver ta större ansvar för arbetet med att främja social inkludering.

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion (2019)

Nyanlända barns rätt till utbildning (Skolverket)

Vad är det som gäller kring nyanlända barns och ungdomars rätt till utbildning? På Skolverkets webbplats finns information om vad som gäller kring undervisning och utbildning samt specifik information om vad som gäller för barn och ungdomar från Ukraina.

Nyanlända barns rätt till utbildning (Skolverket)

Fler rapporter om nyanlända och asylsökande

Letar du efter äldre rapporter på samma tema? I vårt publikationssök hittar du alla rapporter som vi har publicerat som rör nyaanlända och asylsökande.

Rapporter om nyanlända och asylsökande

Senast uppdaterad: 19 juni 2024