Till huvudinnehåll

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Anmälan/ansökan

Anmäl om fjärrundervisning i Mina sidor.

Komplettera befintlig ansökan
Om du vill komplettera din anmälan/ansökan mejlar du kompletteringen till: tillstand@skolinspektionen.se. Ange alltid diarienumret i kompletteringen.

Vid eventuella problem, vänligen kontakta Skolinspektionen på tillstand@skolinspektionen.se

Anmälan

  • En huvudman ska anmäla till Skolinspektionen när ett beslut om att använda fjärrundervisning har fattats.
  • En huvudman som utför fjärrundervisning åt någon annan huvudman ska också anmäla detta till Skolinspektionen.
  • Anmälan ska innehålla de uppgifter och handlingar som efterfrågas i blanketten.
  • Bestämmelser om anmälan att använda eller utföra fjärrundervisning finns i Statens skolinspektions föreskrifter om anmälan att bedriva fjärrundervisning (SKOLFS 2020:227).

Viktigt att tänka på vid anmälan

  • En anmälan om att använda fjärrundervisning ska avse en viss skolenhet. Om en huvudman har beslutat att använda fjärrundervisning vid flera skolenheter måste en separat anmälan skickas in för varje skolenhet.
  • Ett beslut om att använda fjärrundervisning ska fattas för ett läsår i taget och avse ett visst ämne. Om huvudmannen fattar ett nytt beslut måste en ny anmälan göras.
  • Huvudmannens beslut om att använda fjärrundervisning ska bifogas en anmälan om att använda fjärrundervisning.
  • Anmälan ska vara egenhändigt undertecknad av huvudmannen eller av behörig företrädare för huvudmannen. Genom underskriften försäkrar huvudmannen på heder och samvete att uppgifterna i anmälan och därtill bifogade handlingar är sanna.

Ansökan

Fjärrundervisning får under ett läsår inte användas för mer än 25 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstimmar i grundskolan, anpassad grundskola, specialskolan och sameskolan. Fjärrundervisning får under ett läsår inte användas för mer än 50 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstimmar inom gymnasieskolan eller anpassad gymnasieskola.

Det går att ansöka hos Skolinspektionen om medgivande för att fjärrundervisning får användas mer än 25 respektive 50 procent av undervisningstimmarna vid en skolenhet. Ett sådant medgivande får lämnas för högst ett läsår åt gången och endast om det finns synnerliga skäl för det.

Webbutbildning i fjärrundervisning

Vill du utveckla din kompetens inom fjärrundervisning så har Skolverket en webbkurs i fjärrundervisning med korta föreläsningsfilmer och övningar. 

Webbkurs i fjärrundervisning - Skolverket

Senast uppdaterad: 25 juni 2024