Till huvudinnehåll

Tvåspråkig undervisning

Om en elev har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk får skolan i vissa fall ordna delar av undervisningen på detta språk. En skolenhet får även anordna undervisning på engelska för elever som vistas i Sverige under en begränsad tid.

En huvudman som ordnar undervisning på en elevs umgängesspråk eller engelskspråkig undervisning, enligt 9 kap. 12-17 §§ skolförordningen (2011:186), måste anmäla det till oss. Även en huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamhet, enligt förordning (2020:824) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, måste anmäla det. Endast behöriga företrädare för huvudmannen ska göra anmälan.

Om huvudmannen istället vill anordna undervisning på engelska i enlighet med 9 kap. 12 § skolförordningen ska istället en ansökan göras till oss, se fliken ”Undervisning på engelska”.

En elev kan ha tvåspråkig undervisning i årskurs 1-6, med undantag för finska som även kan ordnas i årskurs 7-9. Den sammanlagda tiden som eleven får tvåspråkig undervisning, får högst hälften av undervisningen ges på umgängesspråket. Undervisningen ska även planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar.

Senast uppdaterad: 25 juni 2024