Till huvudinnehåll
Skolinspektionens logotyp

Uppdrag och verksamhet

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet. Utbildningen ska ske i en stimulerande och trygg miljö.

Vårt uppdrag är att genom inspektion och tillståndsprövning se till att skolhuvudmän, det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola, sköter sina verksamheter enligt lagar och förordningar. Det är huvudmannen för skolan som ansvarar för skolans resultat och kvalitet. 

Vi ställer krav på och bidrar till att skolhuvudmännen följer skollagens krav och att de utvecklar sina verksamheter och genomför förbättringar.

Skolinspektionen ska bland annat: 

  • bidra till ökad måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet
  • regelbundet granska kvaliteten i och utöva tillsyn över verksamheter och huvudmän
  • kommunicera resultat från våra inspektioner
  • skyndsamt handlägga signaler om missförhållanden.

Skolinspektionen granskar också att kommuner möter kraven i deras arbete med tillståndsgivning och inspektion av enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och enskild förskoleklass. Även skol- och utbildningsverksamheternas arbete med att följa upp studieresultat inom vuxenutbildningen. 

Skolinspektionen ska pröva ansökningar om att driva fristående skolverksamhet, rätt till bidrag och statlig tillsyn. Myndigheten ska:

  • följa upp beslut om tillstånd eller rätt till bidrag i nära anslutning till verksamhetens start
  • sprida kunskap om vad som krävs för att starta fristående förskoleklass, en fristående skola eller en internationell skola.

Barn- och elevombudet är en del av Skolinspektionen. Ombudet ska:

  • motverka kränkande behandling av barn och elever samt tillvarata barns och elevers enskilda rätt
  • upprätthålla kontakter med andra myndigheter och organisationer som arbetar mot kränkande behandling (till exempel kommuner, Diskrimineringsombudsmannen och elevorganisationer)
  • sprida kunskap om de lagar och regler som rör kränkande behandling av barn och elever.
Senast uppdaterad: 21 februari 2024