Till huvudinnehåll
Ett möte mellan två personer i ett mötesrum

Inspektionsformer

Skolinspektionen arbetar med olika typer av inspektion och väljer inspektionsform utifrån situation.

Tillsyn

I tillsyn kontrollerar Skolinspektionen att den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra författningar. Tillsyn resulterar i bedömningar av om det föreligger brist i förhållande till krav i bestämmelserna. Skolinspektionen fattar beslut riktat till huvudmannen om att vidta de åtgärder som behövs för att uppfylla kraven.

Några månader innan en skola eller utbildning är tänkt att starta gör vi en etableringskontroll. Detta görs för att se till att planeringen som huvudmannen presenterat i sin ansökan är genomförbar. Om brister iakttagits under etableringskontrollen får huvudmannen möjlighet att rätta till dem. Med kvarstående brister återkallas tillståndet att driva skola.

Mer om etableringskontrollen här

Under en nystartad verksamhets första år gör Skolinspektionen en så kallad tillsyn under första verksamhetsåret. Denna görs på samma sätt som en planerad tillsyn.

Planerad tillsyn genomförs hos skolor och huvudmän där myndigheten bedömer att det finns risker. Myndigheten analyserar olika typer av underlag för att kunna bedöma vilka skolor eller verksamheter som har behov av en planerad tillsyn.

Mer om anledning till inspektion

För planerad tillsyn finns förbestämda bedömningsgrunder.

Mer om bedömningsgrunderna

Skolinspektionen tar emot en stor mängd uppgifter om missförhållanden i skolor och utbildningsverksamheter varje år. Myndigheten analyserar alla uppgifter och avgör vilka som ska utredas vidare. I riktad tillsyn granskar vi oftast skolans arbete på systemnivå. Syftet är att bidra till förbättringar för så många barn/elever som möjligt.

Ibland behöver vi utreda situationen för ett enskilt barn på en förskola eller enskild elev i skolan. Det kan  handla om när en elev är utsatt för kränkande behandling, har omfattande frånvaro eller det finns allvarliga brister i fråga om stöd. Det är primärt huvudmannen som ska ta ansvar för sin utbildningsverksamhet och Skolinspektionen ska agera om det bedöms befogat. Det innebär att vi ser över vad vi vet om skolan och huvudmannen sedan tidigare och hur de hanterar brister.

När det finns en riskbild gällande ett specifikt område kan en tematisk tillsyn genomföras. Inspektionen kan resultera i ett beslut för den enskilda skolan samt en övergripande rapport med generella resultat.

Pågående tematiska tillsyner

Kvalitetsgranskning

I kvalitetsgranskning bedöms utbildningens eller verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer. Skolinspektionen bedömer skolans eller huvudmannens arbete mot de kvalitetskriterier som myndigheten satt upp och vi uttalar oss om kvalitetsnivån.

Den kvalitetsgranskning som genomförs löpande kallas planerad kvalitetsgranskning. För planerad kvalitetsgranskning finns förbestämda bedömningsgrunder.

Du hittar bedömningsgrunderna här 

Huvudmannen inspekteras i frågor som rör exempelvis likvärdig utbildning och huvudmannens styrning.

Om ett område behöver studeras ingående används tematisk kvalitetsgranskning. Dessa områden är snävare än i andra inspektionsformer – ett exempel är skolors arbete med lärande för hållbar utveckling. Inspektionen resulterar i en rapport för den enskilda skolan och en övergripande rapport med generella resultat. En strävan är att fler rektorer och huvudmän ska kunna dra nytta av de positiva erfarenheterna från inspektionen.

Pågående tematiska kvalitetsgranskningar

Bedömningsgrunder

Här hittar du bedömningsgrunder för de olika inspektionsformerna.

Så bedöms skolor

Så bedöms huvudmän

Senast uppdaterad: 31 maj 2024