Till huvudinnehåll

Anledning till inspektion

Skolinspektionen gör löpande analyser och bedömningar för att avgöra vilken inspektionsform som bäst bidrar till förbättringar i skolorna. Statistik ligger ofta till grund för eller bidrar till urvalen.

De skolor och skolhuvudmän som har haft allvarliga risksignaler väljs ut för tillsyn. Skolor och huvudmän med mindre risk för missförhållanden och de som inte inspekterats på ett antal år väljs ut för kvalitetsgranskning.

Tillsyn

När skolor uppvisar en allvarlig riskbild för att eleverna inte får den utbildning de har rätt till genomför Skolinspektionen tillsyn. Det kan till exempel bero på låg måluppfyllelse, indikationer på missförhållanden eller ekonomisk risk. Skolinspektionen genomför även alltid tillsyn när  en fristående skola är igång under sitt första verksamhetsår.

Myndigheten analyserar olika typer av underlag för att kunna bedöma vilka skolor eller verksamheter som har behov av en tillsyn. Några vanligt förekommande underlag är:

Kunskapsresultaten mäts på flera olika sätt. Ett exempel är andelen elever som uppnått kraven (minst E) i samtliga ämnen.

Genom Skolenkäten får vi bland annat svar på om elever känner sig trygga och upplever att de har studiero samt lärarnas uppfattning om skolledningen.

Från Skolenkäten inhämtas synpunkter från vårdnadshavare, elever och lärare. Skolenkäten genomförs en gång per år. Varje enkätomgång omfattar hälften av landets skolor, vilket innebär att varje skola deltar vartannat år.

 Mer om skolenkäten

Varje år inspekteras omkring tusen skolor runt om i Sverige. Från inspektionerna insamlas stora mängder data som används som underlag för kommande inspektioner.

Läs tidigare beslut.

Den ekonomiska analysen bygger i första hand på årsredovisningar eller årsbokslut. Ibland behövs mer information, exempelvis uppdaterad räkenskapsinformation, budgetar eller svar på specifika frågor. Då kontaktas huvudmannen.

Skolinspektionen tar emot en stor mängd uppgifter om missförhållanden i skolor och utbildningsverksamheter varje år. Ibland uppdagas även skolor och incidenter i media som Skolinspektion tar del av.

Kvalitetsgranskning

Inom kvalitetsgranskning kan skolor bland annat väljas utifrån att det var länge sedan en inspektion genomfördes. Andra anledningar kan vara  antaganden om att de inte håller en tillräcklig kvalitet eller för att myndigheten ska få en generell överblick i en viss fråga.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024