Till huvudinnehåll

Om Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan.

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:

Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

Så många skolor deltar

Under ett år besvarar cirka 400 000 personer på hälften av landets skolor Skolenkäten. Dessa besvarar enkäten:

  • Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 8 (åk 9 till och med 2021) och år 2 på gymnasiet.
  • Undervisande lärare inom grundskolan och gymnasiet.
  • Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och anpassade grundskolan.

Underlag inför granskningen av skolorna

Genom Skolenkäten efterfrågar vi elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals uppfattning av verksamheten. Undersökningen bidrar till att fånga upp företeelser som är svåra att fånga upp på andra sätt, till exempel om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har studiero. 

Enkätresultatet utgör en del av all information som samlas in i samband med inspektion. Enkäten, som finns i olika versioner beroende på respondentgrupp, handlar i huvudsak om:

  • Undervisning och lärande
  • Anpassning efter elevens behov
  • Grundläggande värden och inflytande
  • Trygghet och studiero

Enkätfrågorna har sin utgångspunkt i de bedömningsunderlag som ligger till grund för Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor.

Här kan du se vilka frågor som ställs i Skolenkäten:
Frågor i Skolenkäten

Resultatet för alla skolor

Resultatet finns sammanställt i excelformat för varje deltagande skola och skolhuvudman. 
Resultat från Skolenkäten 2024

Resultatet finns även sammanställt i pdf-rapporter och är sökbara i Skolverkets söktjänst.
Skolverkets statistiktjänst

Statistik från Skolenkäten

Resultat och statistik från Skolenkäten finns sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats.
Statistik från Skolenkäten

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 7 juni 2022