Till huvudinnehåll
Elever sitter i klassrum och räcker upp handen

Målbild och värdegrund

Vår målbild: ”En skola där alla barn och elever oavsett kön får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.”

Målbilden innehåller fyra förtydligande målformuleringar och fem strategier som beskriver hur vi ska nå det övergripande målet.

Målformuleringar

  1. Vår inspektion påverkar och stärker kvaliteten i svensk skola.
  2. Vi markerar tydligt vad som ska finnas i skolor och verksamheter och ställer krav på nödvändiga förbättringar.
  3. Vi värnar flickors och pojkars samt kvinnors och mäns lika rättigheter när skolan och verksamheter brister.
  4. Vi stimulerar skolor till att utvecklas och följer upp att förbättringar genomförts.

Strategier

Vi agerar utifrån skolans styrdokument och kvalitetskriterier. Vi använder aktuell forskning och annan kunskap om skolan i vårt arbete. Vi prioriterar i vår verksamhet så att vi gör rätt saker. Vi ser till att vi har den kompetens vi behöver inom alla våra områden. 

Vi utreder effektivt, rättssäkert och analytiskt i alla våra verksamheter. Vi skriver tydliga och välmotiverade beslut. Vi genomför uppföljningar som leder till förbättring i skolan. 

Vi låter barn och elever komma till tals och vi lyssnar till flickors och pojkars samt kvinnors och mäns upplevelser i skolan.

Vi kommunicerar tydligt och klart såväl externt som internt utifrån ett mottagarperspektiv. Vi bemöter dem vi har kontakt med på ett professionellt sätt. 

Vi följer upp och utvärderar vår egen verksamhet. Vi för en levande diskussion och utvecklar kunskaper inom myndigheten som får genomslag i allt vi gör.

Skolinspektionens tre T:n

Skolinspektionen värdegrundsarbete har utgångspunkt i våra tre T:n - trovärdighet, tydlighet och tillgänglighet.

Med trovärdighet menar vi att all vår information ska vara byggd på fakta och att du som möter oss får den information du behöver. Våra beslut ska leda till förbättringar för barn och elever. Vi ser synpunkter och klagomål som en möjlighet att utveckla vår verksamhet.

Med tydlighet menar vi att vår information ska vara lätt att förstå och våra beslut tydliga. Man ska snabbt få en klar uppfattning om vad vi kommit fram till i våra beslut, vilka krav vi ställer och bakgrunden till dessa. Under handläggningens gång ska det vara tydligt vad vi utreder, varför och hur utredningen genomförs. Den som behöver ska kunna få svar på frågor med anledning av våra beslut. 

Med tillgänglighet menar vi att vi ska vara lätta att nå via telefon, e-post och vår webbsida. I tillgängligheten ingår även att vi är öppna för insyn och att vi aktivt bidrar till öppenheten. Vi vill bli bättre. Som myndighet strävar vi efter att utveckla oss och hela tiden bli bättre. Vi frågar de som vi har kontakt med för att få synpunkter på vår verksamhet.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024