Till huvudinnehåll

Bedöma insikt

Bedöma insikt

Kravet på insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som styr verksamheten, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljörätt och de ekonomiska re-gelverken som styr associationsformen. Kompetensen kan förvärvas genom erfaren-het eller på annat sätt. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och lednings-kretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen. En helhetsbedömning av insikten ska göras.

Vad ska kretsen ha insikt i?

Insikt kan i praktiken förvärvas genom utbildning och/eller erfarenhet. Utgångspunkten är att utbildningen eller erfarenheten behöver vara av sådan art att personen via sin tjänst, sitt uppdrag eller sin utbildning fått kunskap om författningar som är relevanta för ägar- och ledningsprövningen.

Huvudmannen ska till kommunen kunna redovisa hur kunskap om skollagstiftning förvärvats inom ägar- och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas samt för respektive verksamhetsform som huvudmannen ska bedriva. Huvudmannen ska specificera vem i ägar- och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen. Exempel på författningar som insikten ska omfatta är skollagen, läropla-nen, diskrimineringslagen och barnkonventionen.

Erfarenhet: Exempel på erfarenhet som kan bedömas som tillräcklig för att personen ska nå upp till kraven på insikt i skolförfattningar är att personen har varit rektor, skol-chef eller huvudmannarepresentant. Enbart erfarenhet från att ha arbetat som perso-nal i förskola eller fritidshem är inte tillräckligt för att nå upp till kraven på insikt i skol-författningar.

Utbildning: Exempel på utbildning som kan bedömas som tillräcklig för att personen ska nå upp till kraven på insikt i skolförfattningarna är lärar- eller förskollärarutbildning i kombination med annat, exempelvis erfarenhet som rektor eller att personen har gått rektorsprogrammet. Enbart lärar- eller förskollärarutbildningen i sig är enligt Skolin-spektionen inte tillräckligt för att nå upp till kraven på insikt i skolförfattningarna.

Huvudmannen ska till kommunen kunna redovisa den arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga kompetens som finns inom ägar- och ledningskretsen. Både formella utbildningar och erfarenhet ska redovisas samt specificera vem i ägar- och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen. Exempel på författningar som gäller för arbetsmiljön är exempelvis arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. Exempel på arbetsrättsliga författningar är arbetstidslagen, medbestämmandelagen, lagen om anställningsskydd, diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen.

Erfarenhet: Exempel på erfarenhet som kan bedömas som tillräcklig för att personen ska nå upp till kraven på insikt i författningar för arbetsmiljö och arbetsrätt är att personen har eller har haft chefs- eller ledningsuppdrag med personalansvar.

Utbildning: Exempel på utbildning som kan bedömas som tillräcklig för att personen ska nå upp till kraven på insikt i författningar för arbetsrätt och arbetsmiljö är att personen har haft fackliga uppdrag eller genomgått högskoleutbildning inom HR området. Enstaka kurser i arbetsmiljö kan vara tillräckligt i kombination av annat, men är sällan tillräckligt ensamt.

Huvudmannen ska kunna redovisa, utifrån den associationsform som verksamheten ska bedrivas i, den ekonomiska kompetens som finns inom ägar- och ledningskretsen, gällande exempelvis årsredovisningslagen (ÅRL), aktiebolagslagen (ABL) bokföringslagen och annan på området viktig lagstiftning. Både formella utbildningar och erfarenheter ska redovisas samt specificera vem i ägar- och ledningskretsen som har den aktuella kunskapen.

Det räcker inte att enbart hänvisa till att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning.

Erfarenhet: Exempel på erfarenhet som kan bedömas som tillräcklig för att personen ska nå upp till kraven på insikt i författningar för ekonomi är att personen drivit eller lett företag inom aktuell associationsform.

Utbildning: Exempel på utbildning som kan bedömas som tillräcklig för att personen ska nå upp till kraven på insikt i författningar för ekonomi är ekonomiutbildning, såsom civilekonom eller kurser i företagsekonomi.

Källa: prop. 2017/2018:158 s. 47

Hur bedöms insikt?

I tillståndsprövningen bedöms sökandens insikt utifrån både utbildning och erfarenhet. I tillsynen bedöms insikten huvudsakligen utifrån erfarenhet, i och med att huvudmannen redan bedriver skolverksamhet, men det kan även vara aktuellt att begära in uppgifter om både utbildning och erfarenhet hos ägar- och ledningskretsen.

Insikt kan förvärvas under en längre tid

Skolinspektionen brukar i sina bedömningar av ägar- och ledningsprövning anse att om personerna som prövas har suttit minst tre år i styrelsen för skolverksamheten så förmodas de ha insikt i skollagstiftning, arbetsrätt och arbetsmiljö samt de ekonomiska regelverk som gäller för aktuell associationsform. Om skolverksamheten under den tid som personerna suttit i styrelsen däremot konstaterats vara bristfällig så kan bedömningen göras att insikt saknas, även om personerna suttit i styrelsen en längre tid. I bedömningen om insikt saknas vägs typ av brister in, antalet brister och om de har varit återkommande.

Ekonomisk misskötsamhet kan påverka bedömningen av insikt

Om kommunen vid lämplighetsprövningen konstaterar att det finns en ekonomisk misskötsamhet inom ägar- och ledningskretsen eller den juridiska personen kan detta även vägas in i bedömningen av insikt i ekonomiska regelverk.

Att anlita en bokföringsbyrå för att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser talar inte emot att insikt finns kring ekonomi i sig men huvudmannen har det yttersta ansvaret och insikten måste finnas i kretsen.

Exempel på vad Skolinspektionen har bedömt kan utgöra brister i insikt

Nedan följer ett antal beslut där Skolinspektionen har bedömt brister i insikt. Besluten kan också ses som exempel på hur ett beslut kan skrivas, motiveras samt vilken typ av empiri som besluten innehåller. Observera dock– att en bedömning ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Vid de fall som det finns domstolsavgöranden hänvisas till dessa.

Erfarenhet som förskolechef i förskolan, ej tillräckligt för insikt i den utsträckning som krävs för att driva grundskola och fritidshem – bristande insikt i skolförfattningarna.
Exempelbeslut A: Bristande insikt Tillsynsärende

Detta ärende har prövats av Förvaltningsrätten i Stockholm,
Exempelbeslut A: Bristande insikt Dom .

En jurist (ingen erfarenhet av skoljuridik) och en lärare (arbetat som lärare i 27 år). Viss insikt men ej tillräcklig insikt – bristande insikt i skolförfattningarna. Detta ärende har prövats av Förvaltningsrätten i Stockholm. Skolinspektionens beslut återfinns som bilaga i domen.
Exempelbeslut B: Dom med beslut Bristande insikt Tillståndsärende

Lång erfarenhet av att driva skola men stora brister i verksamheten under många år. Bristande insikt i skolförfattningarna (även bristande lämplighet).
Exempelbeslut C: Bristande insikt och lämplighet Tillsynsärende

Detta ärende har prövats av Kammarrätten i Stockholm,
Exempelbeslut C: Bristande insikt och lämplighet Tillsynsärende Dom

 

Stora brister i skolverksamheten under lång tid samt allvarlig ekonomisk misskötsamhet. Bristande insikt i skolförfattningarna och ekonomiska regelverk (även bristande lämplighet).
Exempelbeslut D: Bristande insikt och lämplighet Tillsyn

Stort antal brister i skolverksamheten viss insikt men inte tillräcklig gällande ekonomiska regelverk. Bristande insikt i skolförfattningarna och ekonomiska regelverk.

Exempelbeslut E: Bristande insikt Tillsyn

 

Senast uppdaterad: 1 februari 2023