Till huvudinnehåll

Så handläggs ansökan

Vi fattar oftast beslut i ditt ärende innan 30 september varje år. Nedan kan du läsa om de olika stegen i handläggningsprocessen.

handläggning.png

I samband med att ansökan registreras får den ett diarienummer. Den kontaktperson som angetts får en bekräftelse via e-post.

Först kontrolleras att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare och att avgiften är betald. Om något är oklart begär handläggaren in kompletteringar. Ansökan skickas sedan på remiss till kommunen/kommunerna.

Kommunernas remissvar ska ha kommit in under april-maj.

Under tiden april-september gör vi en ägar- och ledningsprövning samt en helhetsbedömning av innehållet i ansökan. Utredningen består bland annat av:

  • Tidigare tillsynsbeslut och anmälningar till Skolinspektionen.
  • Kreditupplysning hos UC AB för sökanden, närstående bolag och personer inom ägar- och ledningskretsen.
  • Upplysningar från Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden och utdrag ur Polisens belastningsregister för personer inom ägar- och ledningskretsen. Vi kan även ta in uppgifter om närstående till personer i ägar- och ledningskretsen.
  • Kontroll av aktuell antagningsstatistik i för ansökningar som gäller gymnasieskolor.
  • Bedömning om utbildningen får påtagliga negativa följder för eleverna eller kommunen. Ett exempel på detta är om en fristående skola medför att en landsorts- eller glesbygdskommun tvingas lägga ned en redan befintlig skola och detta medför att avståndet till närmaste kommunala skola avsevärt ökar för elever i någon del av kommunen. Ett annat exempel är om etableringen av en fristående skola påverkar kommunens skolorganisation och medför betydande kostnadsökningar som är bestående.
  • För gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor tittar vi på om etableringen av en utbildning medför en risk för att kommunen eller närliggande kommuner kan bli tvungen att lägga ner ett nationellt program eller en nationell inriktning. Vi tar också hänsyn till eventuella samverkansavtal som finns med närliggande kommuner.

Om något är oklart skickas ett erbjudande om komplettering. Tidsfristen för kompletteringen är cirka 10 arbetsdagar.

Beslut fattas om möjligt före den 1 oktober. Som huvudregel mejlar vi beslutet till kontaktpersonen. Beslutet skickas också till berörda kommuner, Centrala Studiemedelsnämnden och Statistiska Centralbyrån.

Om en ansökan avvisas eller avslås kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Information om detta finns i beslutet.

 

Senast uppdaterad: 25 juni 2024