Till huvudinnehåll

Kouluasioiden valvontavirastosta

Ruotsin Koulutarkastuslaitos (Skolinspektionen) on valtion virasto, joka pyrkii varmistamaan kaikille lapsille ja oppilaille yhdenvertaisen ja laadukkaan koulutuksen turvallisessa ympäristössä.

Tarkastamme kouluja, arvioimme vapaakoulujen perustamishakemuksia sekä varmistamme, että koulut noudattavat lakeja ja määräyksiä.

Koulutarkastuslaitoksessa on myös lapsi- ja oppilasasiamies, BEO

Lapsi- ja oppilasasiamies (BEO) valvoo lasten ja oppilaiden oikeuksia sekä tutkii koulukiusaamista ja kaltoinkohtelua koskevia ilmoituksia. BEO voi myös nostaa vahingonkorvauskanteen kaltoinkohtelua ja kiusaamista kokeneiden lasten ja oppilaiden puolesta.

Ongelmia koulussa

Jos havaitset koulussa ongelmia tai mielestäsi lasta tai oppilasta on kohdeltu huonosti tai väärin, saat lisätietoja täältä.

Keskustele koulun tai esikoulun kanssa

 • Jos esikoulussa tai koulussa on ongelmia, ota asia puheeksi opettajan, rehtorin tai muun henkilökunnan kanssa. Rehtorin vastuulla on varmistaa, että lapset ja oppilaat saavat tarvittaessa tukea. Rehtori on myös esikoulun/koulun opettajien ja muun henkilökunnan esimies.

Tee valitus koulun ylläpitäjälle

 • Jos olet tyytymätön siihen, miten koulun rehtori on käsitellyt asian, käänny koulun ylläpitäjän puoleen. Koulun ylläpitäjä on kunta tai vapaakoulun omistaja tai muu vapaakoulun toiminnasta vastaava taho. Koulun ylläpitäjä vastaa siitä, että lapset ja koululaiset saavat hyvää opetusta ja tuntevat olonsa turvalliseksi koulussa Ylläpitäjä on velvollinen vastaanottamaan ja käsittelemään valitukset.
 • Jos haluat tehdä valituksen koulun ylläpitäjälle, voit etsiä menettelystä tietoa koulun tai ylläpitäjän verkkosivuilta. Voit myös pyytää koululta apua.

Ilmoita Koulutarkastuslaitokselle

Jos koulussa on vakavia ongelmia eikä koulun ylläpitäjä korjaa niitä, voit kääntyä Koulutarkastuslaitoksen puoleen.

Emme tutki kaikkia meille ilmoitettuja tapauksia vaan ratkaisemme tapauskohtaisesti, onko syytä käynnistää tutkinta ja miten siinä tapauksessa menetellään.

 • Päätös tutkinnan aloittamisesta perustuu aikaisempiin kokemuksiin koulusta ja sen ylläpitäjästä sekä mahdollisiin muihin saamiimme tietoihin. Ne voivat olla esimerkiksi koulun oppilaille ja henkilökunnalle sekä huoltajille tehdyissä kyselyissä esiin tulleita seikkoja, aiemmissa tarkastuksissa tehtyjä havaintoja tai koulua koskevia muita tilastotietoja.
 • Jotta mahdollisimman moni oppilas hyötyisi Koulutarkastuslaitoksen työstä, tutkimme tapauksia enemmän koulun kuin yksittäisten oppilaiden tasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka Koulutarkastuslaitokselle ilmoitettu tapaus koskisi yksittäistä oppilasta, voimme päättää käynnistää tutkinnan koulutasolla.
 • Tietyissä tapauksissa Koulutarkastuslaitos ja lapsi- ja oppilasasiamies (BEO) voivat selvittää yksittäisiä oppilaita koskevia tilanteita. Niin voidaan tehdä, jos oppilas esimerkiksi on tullut kaltoin kohdelluksi, hänellä on paljon poissaoloja tai koulun tarjoamassa tuessa on vakavia puutteita. Ennen kuin Koulutarkastuslaitos tai BEO aloittaa tutkinnan, arvioimme, onko valtiollisen viranomaisen toteuttama valvonta perusteltua. Tällöin selvitämme, mitä tiedämme koulusta ja sen ylläpitäjästä ennestään ja miten ylläpitäjä on yleensä korjannut puutteet.
 • Vaikka emme käynnistäisikään tutkintaa, antamasi tiedot ovat meille arvokkaita. Niistä on monella tapaa hyötyä valvontatyössämme, jotta saamme koulusta kokonaiskuvan.

Julkisuusperiaate

Kaikista saamistamme tiedoista tulee niin sanottuja julkisia asiakirjoja. Tämä tarkoittaa, että kenellä tahansa on oikeus lukea niitä. Koulutarkastuslaitos ei luovuta luottamuksellisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Koulutarkastuslaitos on myös velvollinen suojaamaan arkaluontoiset henkilötiedot luvattomalta käytöltä ja katselulta yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Koulutarkastuslaitos on käsittelemiensä henkilötietojen rekisterinpitäjä. Kun otat meihin yhteyttä, henkilötietojasi saatetaan

 • rekisteröidä IT-järjestelmiimme
 • välittää edelleen toiselle viranomaiselle
 • käsitellä valvontatoiminnan yhteydessä
 • säilyttää ja arkistoida.

Lisätietoja tietosuojakäytännöstämme ja rekisteröidyn oikeuksistasi on saatavana osoitteessa https://www.skolinspektionen.se/Om-oss/integritetspolicy/

Yhteystiedot

Puhelin: +46 (0) 8 586 080 00
Sähköposti: skolinspektionen@skolinspektionen.se
Postiosoite: Box 23069, 104 35 Stockholm, Sverige

Senast uppdaterad: 7 september 2020