Till huvudinnehåll

Beslut och val av ingripande

En ägar- och ledningsprövning är i sig tillräcklig för att i ett beslut konstatera en brist avseende insikt och lämplighet. Skolinspektionen har i flera tillsynsbeslut förelagt på både insikt och lämplighet utan att besöka verksamheten.

Emellertid kan en kombinerad tillsyn, det vill säga både en ägar- och ledningsprövning och en tillsyn i verksamheten, vid vissa tillfällen både komplettera och stärka varandra. Det är därför upp till kommunen att bedöma när en ägar- och ledningsprövning är tillräcklig, och när denna behöver kompletteras med ett besök i verksamheten.

När utredningen är klar är det dags att fatta beslut avseende ägar- och ledningsprövningen. Brister avseende ägar- och ledningsprövningen i ett ansökningsärende om godkännande att bedriva utbildning innebär att ansökan ska avslås.

Konstateras brister i ägar- och ledningsprövningen i en tillsyn av en huvudman, ingår i tillsynen att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen.

De olika ingripanden som en kommun kan besluta om i sin tillsyn anges i 26 kapitlet skollagen, exempelvis kan kommunen besluta om anmärkning, föreläggande, föreläggande vid vite och återkallelse av godkännande. Vissa av dessa beslut är överklagbara till domstol. Den så kallade proportionalitetsprincipen ska beaktas, vilket innebär att kommunen inte får använda mer ingripande åtgärder än vad som krävs med hänsyn till ändamålet.

Den utökade möjligheten till direktåterkallelse som infördes den 2 januari 2023 ska, enligt Skolinspektionens tolkning, endast användas om bristerna är mycket allvarliga och huvudmannen saknar rättslig eller faktisk förmåga att åtgärda bristerna.

I både skollagen och förvaltningslagen finns krav på hur ett beslut behöver vara utformat. I förvaltningslagen finns även krav på hur ärendehandläggning ska gå till, bland annat framgår vilken utredningsskyldighet som kommunen har. Domstolarna har i sin praxis bland annat utvecklat vilka krav som kan ställas på beslut om förelägganden.

 

Senast uppdaterad: 1 februari 2023