Till huvudinnehåll

Vänd dig till rätt myndighet

Många myndigheter arbetar på olika sätt för att se till att barns rättigheter tillvaratas. Här har vi samlat andra myndigheter som jobbar inom liknande eller andra områden än Skolinspektionen som rör förskola eller skola.

Råd om barns rättigheter i förskolan och skolan

Skolverket
Skolverkets upplysningstjänst kan svara på frågor om skollagen och andra bestämmelser som gäller för skolan.
Skolverket

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM besvarar frågor och ger råd om specialpedagogik samt kan ge svar på dina frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning.
SPSM

Barnombudsmannen – BO
En viktig aktör i arbetet med barns rättigheter är Barnombudsmannen (BO). De ska bland annat representera barns och ungas rättigheter, driva på arbetet med barnkonventionen, informera och skapa opinion samt samla kunskap om barns och ungas liv.
Barnombudsmannen

Missförhållanden i förskolan och skolan

Arbetsmiljö
Det är alltid arbetsgivaren - det vill säga huvudmannen - som har ansvaret för arbetsmiljön i förskolan och skolan. Elever omfattas av arbetsmiljölagen när eleven har skolundervisning men inte på fritids. Arbetsmiljöverket kan följa upp att arbetsmiljölagen följs i skolorna. Det kan till exempel vara hur hög ljudnivån är i matsalen och hur ljust det är i klassrummet. Buller, ostädade toaletter eller dålig ventilation är exempel på fysiska risker i arbetsmiljön.
Arbetsmiljöverket

Brott
Om du har blivit utsatt för ett brott i skolan, till exempel misshandel eller stöld kan du anmäla det till polisen. 
Polisen

Diskriminering
Diskrimineringsombudsmannens (DO) uppdrag är att arbeta mot diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter i syfte att motverka diskriminering i skolan.

Händelser som är diskriminerande, som sexuella trakasserier eller trakasserier grundade på exempelvis etnicitet, kan inte utredas av Skolinspektionen utan kan anmälas till DO. Det gäller även om en skola eller förskola har brister i tillgängligheten för barn och elever med funktionsnedsättningar. 
Diskrimineringsombudsmannen 

Inspektionen för vård och omsorg
När en skola har en elevhälsa är huvudmannen även vårdgivare. Skolan är därmed skyldig att följa gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning. Tillsynen över detta ligger hos IVO. 
IVO

Om du är missnöjd med ett beslut så kan du vända dig till

Skolväsendets överklagandenämnd
Skolväsendets överklagandenämnd är domstolsliknande myndighet dit du som elev, student eller vårdnadshavare kan överklaga vissa beslut, till exempel beslut om åtgärdsprogram, beslut om placering i särskild undervisningsgrupp och beslut om mottagande i särskola och specialskola. Du kan också överklaga vissa beslut gällande komvux och gymnasieskolan.
Skolväsendets överklagandenämnd

Senast uppdaterad: 5 juni 2024