Till huvudinnehåll

Särskild kvot för nyanlända

Regeringen har beslutat om en ny förordning, förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor, som gör det möjligt för fristående skolor att avsätta ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever, där bara de som varit bosatta i landet kortare tid än två år ingår.

Anmälan

Anmäl om särskild kvot i Mina sidor

Vi gör ingen bedömning i samband med anmälan utan registrerar bara de uppgifter som huvudmannen lämnar.

Tänk på att:
• Anmälan till Skolinspektionen ska göras varje läsår.
• En separat anmälan ska skickas in till kommunen.
• Behörig företrädare för huvudmannen ska göra anmälan.

Detta ger fristående skolor förutsättningar att vara med och hjälpa till i mottagandet av nyanlända elever. De nya reglerna blir tillämpbara från och med den 11 april 2022.

Fristående skolor med kösystem kan från och med 11 april 2022 skapa en särskild kvot för att ta emot nyanlända elever. På så sätt får de en chans att börja på skolor med kösystem.

Förordning om särskild kvot i fristående skolor

Du som huvudman bestämmer om skolan ska använda sig av särskild kvot. De elever som kan tas in med denna kvot ska ha varit bosatt i Sverige i mindre än två år före starten av det aktuella läsåret. Huvudmannen ska informera om att ett visst antal platser avsätts till en särskild kvot och om hur många elever som tas emot i den särskilda kvoten under läsåret. Information ska finnas tillgänglig för dem som sedan tidigare står i kö till skolan och för presumtiva sökande.

Den särskilda kvoten kan användas vid urval för:
• Förskoleklasser
• Grundskolor
• Grundsärskolor

Fristående skolor som har begränsat sitt mottagande, exempelvis till elever i behov av särskilt stöd för sin utveckling, kan inte använda särskild kvot.

Senast uppdaterad: 25 juni 2024