Till huvudinnehåll

Kouluinspeksuunista

Kouluinspeksjuuni on valtiolinen viranomhainen joka työskentelee ette kaikki lapset ja opiskelijat saavat hyvän laatusen ja samanarvosen koulutuksen turvalisessa miljöössä.

Met inspekteeraama kouluja ja arvostelema anomuksia ette perustaa erilisiä yksityiskouluja (fristående skolor) ja met valvoma ette koulut seuraavat lakia ja sääntöjä.

Kouluinspeksjuunissa on kans Lasten ja opiskelijoitten ombyyti, BEO

Lasten ja opiskelijoitten ombyyti (BEO) valvoo lasten oikeuksia ja tutkii tietoja mobbauksista ja loukkauksista koulussa. BEO saattaa kans vaatia vahinkonkorvausta lapsile ja opiskelijoile jokka on saanheet kokea loukkauksia ja mobbauksia.

Epäkohtia koulussa

Tässä on tietoja sulle joka kokkee ette on prupleemia koulussa eli ette joku lapsi eli opiskelija on väärin eli huonosti käsitelty.

Puhu esikoulun eli koulun kans

 • Jos on prupleemia esikoulussa/koulussa sie piät ottaa ylös asian opettajan, rehtorin eli muun henkilökunnan kans. Rehtori on vastuussa ette lapset/opiskelijat saavat tuen jos net tarttevat sitä. Rehtori on kans opettajitten ja esikoulun/koulun henkilökunnan pomo.

Kääny koulupäämiehen valituskäsittelhyyn

 • Jos olet epätyytyväinen rehtorin käsittelyn kans sie piät kääntyä päämiehen tykö. Päämies on kunta eli se joka omistaa eli on vastuussa erilisestä yksityiskoulusta. Päämies on vastuussa ette lapset ja opiskelijat saavat hyvän opetuksen ja tuntevat turvaa koulussa. Päämies häätyy ottaa vasthaan ja tutkia valituksia.
 • Jos sie haluat jättää valituksia päämiehen valituskäsittelhyyn sie saatat hakea tietoja koulun vebbisivulta eli päämiehen vebbipaikalta. Sie saatat kans tahtoa apua joltaki koulussa.

Jätä tietoja Kouluinspeksjuunhiin

Jos on vakavia prupleemia koulussa ja jos koulupäämies ei ratkase prupleemit sillon sie saatat kääntyä Kouluinspeksjuunhiin.

 • Met emmä tutki kaikkia tietoja mitä saama sisäle, vaan päätämä, meän tehtävän näkökulmasta, jos tutkintoa pittää alottaa ja millä tavala sen pittää toimittaa.
 • Se joka ratkasee jos met alotama tutkinon on meän aiemat kokemukset koulusta ja päämiehestä ja piian muita signaalia mitä met olema saanheet sisäle. Se saattaa esimerkiks koskea mitä on tullu selvile opiskelijoitten, henkilökunnan ja huoltajitten kouluenkäätissä, meän aiemat inspeksjuunit ja muu statistiikka, jota on olemassa koulusta.
 • Met tutkima enemän asioita koulutasola ja vähemin asioita jokka on ainuasthaan liitetty yksityishiin lapshiin/opiskelijoihiin. Sillä tavala niin moni opiskelija kun maholista saattavat saa hyötyä Kouluinspeksjuunin työstä. Se merkittee ette vaikka tullee tieto Koulinspeksjuunhiin joka koskee yhtä opiskelijaa met saatama silti valita tutkia tietoa koulutasola.
 • Kouluinspeksjuuni ja Lasten ja opiskelijoitten ombyyti (BEO) tutkivat vissiä yksityisiä opiskelija-asioita. Esimerkiks jos opiskelija kokkee loukkaavaa käsittelyä eli jos opiskelijala on laaja poissaolo, eli jos on vakavia puutheelisuuksia koulun tuessa. Ennen kun Kouluinspeksjuuni eli BEO alottaa tutkimuksen met tehemä arvostelun jos on asialista alottaa valtion valvontaa. Se merkittee ette met kattoma mitä met jo aiemin tiämä koulusta ja päämiehestä ja kuinka päämies hoitaa puutheelisuuksia.
 • Vaikka met emmä alota tutkintoa met olema kiitolisia sinun informasjuunista. Sinun tiot saatethaan käyttää eri tavoila ja on arvokhaat meän valvontatyössä, koska sillä tavala saama kokonhaisen kuvan koulusta.

Julkisuusperiaate

Kaikki sisäletulheet tiot luokitelthaan niin kuttuttu ylheisiks dokymentiks. Se merkittee ette kellä hyvänsä on oikeus lukea niitä. Kouluinspeksjuuni ei jätä ulos tietoja joihin on liitetty salhaisuus. Kouluinspeksjuuni on kans velvolinen suojaamhaan herkkiä henkilötietoja kieletystä käytöstä eli käytettävyyestä daattasuojamääräyksen mukhaan.

Henkilötioitten vastuu

Kouluinspeksjuuni on vastuussa henkilötioitten käsittelystä mitä viranomhainen hoitaa. Kun sie kontaktaat meitä saattaa seuraavia henkilötioitten käsittelyitä tulla käythöön:

 • Rejistreeraus meän it-systeemhiin
 • Jatkovälitystä muuhun viranomaisheen
 • Käsittely ja valvontatoiminta
 • Säilytys ja arkkiveerinki

Lissää tietoja meän integriteettikäytänöstä ja sinun oikeuksista rejistreerattuna, katto https://www.skolinspektionen.se/Om-oss/integritetspolicy/

Kontaktitietoja

Telefooni: +46 (0) 8 586 080 00
E-posti: skolinspektionen@skolinspektionen.se
Postiosote: Box 23069, 104 35 Stockholm

Senast uppdaterad: 26 januari 2022