Till huvudinnehåll

Trygghet och studiero 2023

Under våren 2023 genomförde Skolinspektionen Skolenkäten för tjugotredje gången. Resultatet visar att de flesta, men inte alla, elever känner sig trygga och att elevernas bild av studiero skiljer sig från lärarnas.

Årets enkät besvarades av 147 000 elever i årskurs fem och åtta samt gymnasiets år två och av 46 000 lärare i grund- och gymnasieskolan. Alla Sveriges skolor deltar i undersökningen under en löpande tvåårsperiod – hälften av skolorna deltog i år, den andra hälften deltog 2022.

Resultaten från Skolenkäten bidrar med underlag till myndighetens granskningar och ger en bild av den sociala och pedagogiska miljön i skolan. Under 2020 och 2021 har Skolinspektionen reviderat Skolenkäten. Därför är möjligheterna att göra jämförelser bakåt i tiden begränsade.

Ta del av resultaten från Skolenkäten 2023

Alla elever känner sig inte trygga

Som i tidigare skolenkäter uppger de flesta eleverna att de känner sig trygga i skolan. Men det finns samtidigt de som uttrycker otrygghet, framförallt i årskurs 8, där en av fem elever (20 procent) svarar att de inte alls eller endast till viss del känner sig trygga.

Känner du dig trygg i skolan?

skolenkäten-figur1.jpg

Lärarnas bild av trygghet överensstämmer med elevernas bild. En klar majoritet svarar att de upplever att eleverna känner sig trygga Samtidigt är det 15 procent av grundskolelärarna och 10 procent av gymnasielärarna som till viss del eller inte alls upplever att eleverna känner sig trygga.

Upplever du att eleverna känner sig trygga i skolan?

skolenkäten-figur2.jpg

Elever och lärare ger olika bild av studiero

De flesta lärare, åtta av tio i grundskolan och nio av tio i gymnasieskolan, svarar att det alltid eller ofta är studiero på deras lektioner. Väldigt få, endast några procent, svarar aldrig eller sällan.

Hur ofta upplever du att det är studiero på dina lektioner?

skolenkäten-figur3.jpg

Eleverna ger emellertid en mer negativ bild, särskilt i grundskolan där färre än fyra av tio elever uppger att det ofta eller alltid är arbetsro på lektionerna. Bland elever i gymnasieskolan är arbetsron bättre  – nära sex av tio elever uppger detsamma.

Hur ofta är det arbetsro på lektionerna?

skolenkäten-figur4.jpg

De flesta lärare, framförallt inom gymnasieskolan, svarar att de aldrig eller sällan behöver ägna en stor del av lektionstiden till att upprätthålla ordningen. Men inom grundskolan är det ändå 13 procent av lärarna som uppger att de gör detta alltid eller ofta och ytterligare 33 procent som svarar ibland.

Hur ofta går en stor del av lektionstiden till att upprätthålla ordningen?

skolenkäten-figur5.jpg

Senast uppdaterad: 26 maj 2023