Till huvudinnehåll

Trygghet och studiero 2022

Under våren 2022 genomförde Skolinspektionen Skolenkäten för tjugoandra gången. Ett av frågeområdena i enkäten är trygghet och studiero och även om de flesta elever känner sig trygga i skolan är det inte alla som gör det.

Årets enkät besvarades av 147 500 elever i årskurs fem, åtta och gymnasiets år två samt 44 800 lärare i grund- och gymnasieskolan. Resultaten ger en bild av olika aspekter av skola och undervisning och bidrar med underlag för myndighetens granskningar av skolor.

Under 2020 och 2021 har Skolinspektionen genomfört en översyn av Skolenkäten. Översynenen har inneburit att vi ändrat frågeformuleringar och svarsalternativ. Det innebär att resultaten inte kan jämföras direkt med tidigare resultat.

Ta del av resultaten av Skolenkäten 2022

Alla elever känner sig inte trygga

Som i tidigare skolenkäter uppger de flesta elever att de känner sig trygga i skolan. Men det finns samtidigt de som uttrycker otrygghet, framförallt i årskurs 8, där en av sex elever (17 procent) svarar att de inte alls eller endast till viss del känner sig trygga. Lärarnas bild av trygghet överensstämmer med elevernas bild.

Skolenkäten 2022 Figur1.jpg

Elever och lärare ger olika bild av studiero

De flesta lärare, närmare nio av tio, svarar att det alltid eller ofta är studiero på deras lektioner. Eleverna ger en mer negativ bild, då fyra av tio elever i grundskolan och sex av tio i gymnasieskolan svarar att det alltid eller ofta är arbetsro på lektionerna. Bland eleverna är det vanligt att svara att det ibland är arbetsro. Bilden av studiero bland personal och elever är i linje med tidigare års resultat.

Skolenkäten 2022 Figur2.jpg

Skolenkäten 2022 Figur4.jpg

Skolenkäten 2010-2020

Skolenkäten har varit en viktig del av myndighetens inspektioner sedan starten 2010. Förändringarna i resultaten har varit relativt små genom åren. Men när det gäller tryggheten i skolan så ser vi en negativ trend där en växande andel elever svarar att de känner sig otrygga. Om det kan du läsa om i rapporten Tio år av elevers röster - Skolenkäten 2010-2020.

Tio år av elevers röster - Skolenkäten 2010-2020

Senast uppdaterad: 24 maj 2024