Till huvudinnehåll

Skolenkäten HT 2018

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten, som besvarats av 190 000 elever, föräldrar och lärare under hösten 2018. Totalt ingick i denna omgång 1 580 grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 75 kommuner och 181 utbildningsföretag.

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. Delar av enkätresultaten redovisas också på Skolverkets webbplats Välja skola.

Rapport: Skolenkäten hösten 2018

I den här rapporten redovisar vi ett urval av resultaten från höstens enkät med fokus på trygghet, studiero, stöd och stimulans.

Läs resultatrapporten 

Nyheter i resultatrapporten:

  • Skillnader avseende resultat från tidigare enkätomgångar på både skol- och huvudmannanivå redovisas.
  • Könsskillnader redovisas både på huvudmannanivå för både elever och pedagogisk personal. För elever redovisas de även på skolenhetsnivå.

Ta del av resultatet

På Skolverkets webbplats kan du ta del av resultatet för enskilda skolor, kommuner och skolföretag:

Skolverkets statistiksök: Skolenkäten

Resultatet finns även sammanställt i Excel-format längst ned. Där finns också resultatet sammanställt på total nivå för varje respondentgrupp i PDF-format.

Dessa grupper fick svara på enkäten

Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan fick svara på enkäten. Antalet svar och svarsfrekvenser redovisas nedan.

Alla skolor deltar 

Skolenkäten görs en gång per termin och varje enkätomgång omfattar en fjärdedel av landets skolor. Alla skolor i landet deltar i enkäten under en tvåårsperiod. I excelfilen nedan får du en överblick över huvudmän som besvarat och kommer att besvara Skolenkäten HT 2018-VT 2020. 

Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20