Till huvudinnehåll

Publikationer

Förskolesatsningen

Regeringen gav Skolinspektionen uppdraget att under åren 2015-2017 ganska förskolans kvalitet och måluppfyllelse ur olika aspekter. Sammanlagt genomfördes 13 granskningar, samt en samlad analys av resultaten från de olika delprojekten. 
Delrapport I, 2016, (PDF-fil, nytt fönster)
Delrapport II, 2017 (PDF-fil, nytt fönster)
Slutrapport 2018 (PDF-fil, nytt fönster) 

I anslutning till regeringsuppdraget genomförde Skolinspektionen en förskoledag hösten 2017. Här hittar du filmade föreläsningar från den dagen:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PL-OlNcr2WgnVMA3dQLnBNezz36WYwd-QP


Skolinspektionens arbete med jämställdhetsintegrering 

Denna redovisning innehåller en beskrivning av de aktiviteter som har genomförts under perioden 2016–2017 och hur de kan förväntas bidra till att lösa de problem med ojämställdhet som identifierats inom myndighetens verksamhetsområde. Vi har kommit en god bit på väg med att integrera jämställdhetsperspektivet i våra riktlinjer för verksamheten men arbetet fortsätter.
Rapporten publicerades 2018.

Skolinspektionens arbete med jämställdhetsintegrering

Förskolors värdegrundsarbete

Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Skolinspektionen har sett många exempel på goda arbetssätt där personalen verkar för ett gott demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Men värdegrundsuppdraget upplevs ofta som svårt att konkretisera och behöver diskuteras mer i arbetsgrupperna.
Rapporten publicerades 2018.

Förskolors värdegrundsarbete

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet 

Syftet med utvärderingen är att få kunskap om förskolans kvalitet och resultat, det vill säga hur verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Skolinspektionen har granskat hur huvudmannen styr och stödjer förskolan mot måluppfyllelse enligt de nationella målen i förskolans läroplan. Granskningen omfattar 29 huvudmän varav 22 kommunala och 7 enskilda. 
Rapporten publicerades 2017.

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet

 

Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd

Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Granskningen visar att det finns stora kvalitetsskillnader i hur förskolor arbetar med särskilt stöd. Många förskolor har inte tillräckligt utvecklade arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
Rapporten publicerades 2017.

Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd

Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik 

Granskningen visar att det finns betydande skillnader mellan förskolor när det gäller hur utvecklat arbetet är inom matematik, naturvetenskap och teknik. På en majoritet av de granskade förskolorna omfattar undervisningen inte läroplanens samtliga strävansmål för de aktuella målområdena, vilket be-gränsar barnens förutsättningar för lärande.
Rapporten publicerades 2017.

Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik 

Förskolans arbete med jämställdhet 

Det övergripande syftet med granskningen är att belysa om barnen erbjuds en förskoleverksamhet där flickor och pojkar får möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster och könsroller. Temat för granskningen beror på att forskning och utredningar bland annat visar att det finns en risk att könsstereotypa föreställningar kan reproduceras och öka istället för att de synliggörs och ifrågasätts, om jämställdhetsuppdraget genomförs på ett omedvetet sätt. Granskningen visar att arbetet med jämställdhetsuppdraget är otillräckligt på de 36 granskade förskolorna.
Rapporten publicerades 2017.

Förskolans arbete med jämställdhet

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling 

Granskningen visar att personalen på majoriteten av de granskade förskolorna arbetar medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda svenska i den dagliga verksamheten. Men flera av de granskade förskolorna saknar motsvarande medvetna arbete när det gäller barnens egna modersmål. På flera av dessa förskolor upplever personalen att de inte har tillräckliga kunskaper kring hur de ska arbeta med språkutveckling i andra modersmål än svenska och att de är osäkra på vad uppdraget med flerspråkiga barns språkutveckling innebär.
Rapporten publicerades 2017.

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling 

Rektorns ledning 

På flera förskolor behöver rektorn ta ett större ansvar för att leda den pedagogiska verksamheten, så att alla barn får goda möjligheter att utvecklas och lära. Många som driver förskolor behöver också ge rektorerna bättre förutsättningar att utveckla verksamheten.
Rapporten publicerades 2016.

Förskolechefens ledning

Socioekonomisk resursfördelning till förskolan 

Vi har funnit att två tredjedelar av Sveriges kommuner inte uttryckligen tar hänsyn till barnens socioekonomiska bakgrund i sin fördelning av resurser till förskolan. Dessa kommuner saknar alltså det som brukar kallas en socioekonomisk fördelningsmodell.
Rapporten publicerades 2016.

Socioekonomisk resursfördelning till förskolan

Förskolans pedagogiska uppdrag

Sedan 2011 har legitimerade förskollärare i uppdrag att bedriva undervisning i förskolan. Skolinspektionens granskning av 82 förskolor visar dock att det på många förskolor är oklart  hur undervisning ska bedrivas och vad förskollärarnas ansvar för undervisningen innebär.
Rapporten publicerades 2016.

Förskolans pedagogiska uppdrag – Om undervisning, lärande och förskollärares ansvar 

Barnens lärande i pedagogisk omsorg

Granskningen visar att det råder stora kvalitetsskillnader mellan verksamheter inom pedagogisk omsorg. Därför är det viktigt att huvudmannen följer upp verksamheten.
Rapporten publicerades 2016.

Barnens lärande i pedagogisk omsorg - Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar

Kommunernas tillsyn av fristående förskolor 

Kommunerna ansvarar för tillsynen av fristående förskolor. Det är viktigt att denna tillsyn fungerar väl så att den kan bidra till att höja kvaliteten i verksamheten för barnen som vistas där. Granskningen visar att många kommuner behöver utveckla arbetet med tillsyn av fristående förskolor för att alla barn ska garanteras en verksamhet av god kvalitet. 
Rapporten publicerades 2016.

Kommunernas tillsyn av fristående förskolor 

Omsorg på obekväm tid 

De flesta kommuner erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger – ofta kallat nattis. Men omsorgen anpassas inte alltid efter föräldrarnas behov. Det visar Skolinspektionens granskning av kommuners omsorg på obekväm tid. Granskningen visar på flera viktiga utvecklingsområdena för kommunerna.
Rapporten publicerades 2016.

Omsorg på obekväm tid - Om föräldrars möjlighet till omsorg när förskolan är stängd

En vanlig dag i förskolan 

Vid var sjätte förskola, som Skolinspektionen oanmält besökte i maj 2015, fanns brister i den uppmärksamhet och tillsyn som utgör grunden för barnens trygghet och välmående. Det visar Skolinspektionens flygande granskning av cirka 100 förskoleavdelningar. Samtidigt såg Skolinspektionen många positiva exempel på förskolorna.
Rapporten publicerades 2015.

En vanlig dag i förskolan

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Skolinspektionen har kartlagt hur huvudmän och skolledare arbetar med att säkra tillgången till behöriga lärare och förskollärare. Cirka 70 procent av huvudmännen, rektorerna i granskningen har svårt att hitta sökande med rätt kvalifikationer vid rekrytering. Ansvaret för kompetensförsörjningen vilar också på staten. Nationella insatser behövs bland annat när det gäller vägar in i, eller tillbaka till, läraryrket.
Rapporten publicerades 2015.

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola (Ladda ned rapporten)

Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet 

Resultaten visar att det är få kommuner som tydligt styr resurser till de enheter som har störst behov utifrån barns och elevers måluppfyllelse och den socioekonomiska strukturen. Flertalet granskade kommuner behöver förbättra uppföljningen och utvärderingen av resursfördelningen.
Rapporten publicerades 2014.

Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Förskola, före skola – lärande och bärande 

Granskningen visar att förskolans personal har en stark drivkraft att ge barnen en lärorik, rolig och lustfylld vistelse på förskolan. Vid varje förskola finns goda exempel på väl fungerande arbete kring något eller några av de granskade områdena. Ibland saknas dock ett helhetstänkande kring utveckling av verksamheten i enlighet med läroplansmålen.
Rapporten publicerades 2012.

Förskola, före skola - lärande och bärande  

Förskolans pedagogiska uppdrag

Granskningen visar att förskolans läroplan (Lpfö 98) inte alltid finns med som en medveten utgångspunkt i planeringen av förskolornas verksamhet. De mål som berör språk- och matematikutveckling genomsyrar den dagliga verksamheten. De övriga målen är dock inte lika tydligt framträdande. Förskolorna behöver också bli bättre på att dokumentera barnens utveckling för att kunna utvärdera verksamheten.
Rapporten publicerades 2011.

Förskolans pedagogiska uppdrag

Särskild rätt till plats i förskoleverksamheten för vissa nationella minoriteter 

I 47 kommuner har de som talar minoritetsspråken finska, meänkieli eller samiska laglig rätt till förskoleverksamhet på det egna språket. Trots detta erbjuder inte en fjärdedel av kommunerna sådana förskoleplatser. Det visar Skolinspektionens riktade tillsyn.
Rapporten publicerades 2011.

Särskild rätt till plats i förskoleverksamheten för vissa nationella minoriteter

Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska

Den här granskningen undersöker om det finns ett arbetssätt i de granskade förskolorna och skolorna som utvecklar språk och kunskaper och som ger flerspråkiga barn och elever goda förutsättningar att nå de nationella målen. Resultaten visar framför allt på stora brister, även om det också finns exempel på verksamhet och undervisning av god kvalitet.
Rapporten publicerades 2010.

Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än
svenska 

Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 

Skolinspektionen fick 2015 ett treårigt uppdrag att särskilt granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Detta är slutrapporten till regeringen. Rapporten tar upp brister i kvaliteten som uppmärksammats, men ger även goda exempel och identifierar framgångsfaktorer. Skolinspektionens övergripande slutsats är att förskolan har flera styrkor men även många utmaningar och att kvaliteten varierar alltför mycket. Därmed är förskolan i Sverige inte likvärdig för alla barn. 
Rapporten publicerades 2017.

Delrapport II - Förskolans kvalitet och måluppfyllelse (Ladda ned rapporten)

Trygghet och lärande för barn under 3 år 

Förskolor ger till stora delar den uppmärksamhet och tillsyn som barnen behöver för att känna sig trygga. Personaltätheten är viktig men det finns flera andra faktorer som påverkar kvaliteten, till exempel personalens förhållningssätt mot barnen. Det visar Skolinspektionens flygande granskning av förskolor för barn under tre år.
Rapporten publicerades 2016.

Trygghet och lärande för barn under 3 år – en ögonblicksbild av förskolans vardag (Ladda ned rapporten)

Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet 

I denna rapport redovisas Skolinspektionens granskning av hur kommunerna förvissar sig om att verksamheter som får bidrag håller en god kvalitet och säkerhet. Resultatet visar att det råder bristande tillsyn i många kommuner. Brister i tillsynen kan leda till att lämpliga åtgärder uteblir.
Rapporten publicerades 2011.

Kommunernas tillsyn av enskild verksamhet

Senast uppdaterad: 30 juni 2020