Till huvudinnehåll

Skolenkäten VT 2015

Många elever upplever att de inte har inflytande i skolan. Bland dessa elever är intresset för skolarbetet mindre jämfört med de som upplever att de kan påverka. Det visar Skolinspektionens skolenkät, som besvarats av drygt 150 000 elever, föräldrar och pedagogisk personal under våren 2015. Totalt ingick i denna omgång 62 kommuner och 55 större skolföretag.

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn och görs en gång per termin på cirka en fjärdedel av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför tillsyn. 

Resultatet för Skolenkäten presenteras dels skola för skola och dels samlat för varje kommun och företag/organisation vars skolor har ingått i enkäten. Skolinspektionen sammanställer också det totala resultatet för alla elever, föräldrar respektive pedagogisk personal som gjort enkäten under en termin. 

Fyra av tio elever har inte inflytande

Många elever tycker inte att de har möjlighet att påverka sin skolsituation. Så många som 4 av 10 elever i årskurs 9 tycker inte att de har möjlighet att vara med och påverka på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter. De yngre eleverna i årskurs 5 respektive de äldre i gymnasiets år 2 tycker i högre grad att de har möjlighet att påverka jämfört med elever i årskurs 9. Av dem menar 2 av 10 respektive 3 av 10 att de inte är med och påverkar. Drygt 4 av 10 elever i årskurs 9 uppger även att de inte har inflytande över undervisningens innehåll.

I läroplanen för grund- och gymnasieskolan anges att genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Enligt läroplanen ska lärarna se till att alla elever får påverka undervisningens innehåll och arbetssätt (Lgr 11, 1-2 kap. Lgy 11, 1-2 kap.). Vissa studier har visat att elever som involveras i planeringen av undervisningen också tycks lära sig mer. Läs mer i ”Utmärkt undervisning” av Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012).

Stor skillnad mellan skolorna

När vi tittar närmare på eleverna i årskurs 9 så ser vi att på de skolor som har lägst resultat när det gäller inflytande uppger mer än hälften av eleverna, 6 av 10, att de inte är med och påverkar. Detta kan jämföras med 3 av 10 elever på de skolor där störst andel elever anser att de är med och påverkar. Analysen baseras på de skolenheter där tillräckligt många har svarat för att resultat ska kunna redovisas. Du kan läsa mer om våra redovisningsprinciper i rapporterna för enskilda skolor, se länk här intill. 

Större intresse för skolarbetet bland elever som upplever att de har inflytande

Resultaten från Skolenkäten visar att det tycks vara viktigt att lärare och skolledning arbetar med elevernas inflytande på undervisningen och arbetssätten då det kan ha betydelse för elevernas upplevelse av skolarbetet. I diagrammet nedan redovisas resultat för elever i grundskolans årskurs 9.

Vi kan se att elever som har inflytande i större utsträckning svarar att skolarbetet är såväl intressant som roligt. De uppger även i högre grad att skolarbetet stimulerar dem att lära sig mer.

Vi finner också att elever som upplever att de har inflytande i högre utsträckning också uppger att de får diskutera och debattera olika frågor i undervisningen. Dessa elever känner dessutom i större utsträckning att deras lärare får dem att tro på sig själva.