Till huvudinnehåll

Så här hanterar Skolinspektionen inkomna uppgifter om missförhållanden

Skolinspektionen tar emot en stor mängd uppgifter om missförhållanden i skolor och utbildningsverksamheter varje år.

Vi använder inkomna uppgifter om missförhållanden (tidigare kallat anmälningar) på olika sätt inom våra inspektioner och de kan komma att ligga till grund för framtida inspektioner.

Så här arbetar vi med inkomna uppgifter 

  • Vi registrerar alla uppgifter som vi får in men vi utreder inte alla uppgifter. Vi avgör utifrån vårt uppdrag om en utredning ska inledas och i så fall på vilket sätt den ska göras. Det som avgör om vi startar en utredning är bland annat våra tidigare erfarenheter av skolan och huvudmannen och eventuellt andra signaler som vi har fått in. När det gäller uppgifter som har lämnats av en enskild och som rör ett enskilt barn eller en enskild elev är det som huvudregel även avgörande om den enskilde först har anmält klagomål till huvudmannen och om huvudmannen har fått möjlighet att fullgöra sina skyldigheter.
  • Även Barn- och elevombudet (BEO) kommer att göra en självständig bedömning av om uppgifter ska utredas eller inte utifrån omständigheter i det enskilda fallet. Bedömningen görs utifrån uppdraget att tillvarata barn och elevers enskilda rätt vad gäller kränkande behandling.
  • Om vi behöver mer information eller om vi startar ett ärende tar vi kontakt med huvudmannen. 

Om vi inleder en tillsyn 

  • När vi inleder en tillsyn börjar vi ofta med att begära in information från huvudmannen och rektor. 
  • För att så många elever som möjligt ska dra nytta av Skolinspektionens arbete kommer fler ärenden att utredas på systemnivå och färre ärenden som enbart är kopplade till enskilda barn/elever. Syftet är att bidra till förbättringar för så många barn/elever som möjligt.
  • Skolinspektionen och Barn- och elevombudet utreder vissa enskilda elevärenden. Det kan till exempel handla om när en elev är utsatt för kränkande behandling, eller har omfattande frånvaro eller det finns allvarliga brister i fråga om stöd. Men för att detta ska utredas för ett enskilt barn eller en enskild elev behöver du som enskild som huvudregel först ha anmält klagomålet till skolhuvudmannen och huvudmannen behöver ha fått möjlighet att genom sin klagomålshantering fullgöra sina skyldigheter. Därutöver ska det vara befogat med statlig tillsyn för att en utredning ska inledas. Det innebär att vi ser över vad vi vet om skolan och huvudmannen sedan tidigare och hur huvudmannen hanterar brister.

Huvudmannens ansvar

  • Vi kommer att lyfta fram vikten av att den som vill framföra klagomål kontaktar rektorn eller huvudmannen för aktuell skola, för att få snabb och effektiv hjälp. Huvudmannen har till skillnad från Skolinspektionen en skyldighet att ta emot och skyndsamt utreda klagomål samt vidta nödvändiga åtgärder om det finns brister. Huvudmannen har även en skyldighet att bekräfta att den mottagit ett klagomål samt återkoppla till den som framfört klagomålet.
  • De klagomål mot utbildningen som huvudmannen ska ta emot och utreda kan omfatta frågor som inte omfattas av Skolinspektionens tillsyn. Skolinspektionens tillsyn kontrollerar om skolverksamheten uppfyller författningarnas krav.