Till huvudinnehåll

Om Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan.

Förändringar för Skolenkäten 2021

Från och med 2021 genomför vi Skolenkäten en gång per år istället för varje termin. Samtliga skolor kommer precis som tidigare att delta under en tvåårsperiod.

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:

Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

Så många skolor deltar

Under ett år besvarar vanligtvis cirka 360 000 personer på hälften av landets skolor Skolenkäten. Dessa besvarar enkäten:

  • Elever i grundskolans årskurs 5, årskurs 9 och år 2 på gymnasiet.
  • Pedagogisk personal inom grundskolan och gymnasiet.
  • Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan.

Underlag inför granskningen av skolorna

Genom Skolenkäten efterfrågar vi elevers, vårdnadshavares och pedagogisk personals uppfattning av verksamheten. Undersökningen bidrar till att fånga upp företeelser som är svåra att fånga upp på andra sätt, till exempel om eleverna känner sig trygga i skolan och om de har studiero. 

Enkätresultatet utgör en del av all information som samlas in i samband med inspektion. Annan information som Skolinspektionen använder är bland annat betyg och resultat, anmälningsstatistik, resultat från ombedömningen av nationella prov och i samband med verksamhetsbesök – intervjuer med skolledning, lärare och elever samt lektionsobservationer. 

Enkäten, som finns i olika versioner beroende på respondentgrupp, handlar i huvudsak om:

  • Undervisning och lärande
  • Anpassning efter elevens behov
  • Grundläggande värden och inflytande
  • Trygghet och studiero

Enkätfrågorna har sin utgångspunkt i de bedömningsunderlag som ligger till grund för Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor.

Skolor som deltog vårterminen 2021

Här kan du ta del av vilka huvudmän vars samtliga skolor deltog i Skolenkäten under 2021. 
Urval huvudmän 2021 (Excel)

Resultatet för alla skolor

Resultatet finns sammanställt i excelformat för varje deltagande skola och skolhuvudman på vår webbplats. Här publicerar vi även övergripande analyser baserat på resultatet: 
Statistik från Skolenkäten

Statistik från Skolenkäten

Resultat och statistik från Skolenkäten finns sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats.
Statistik från Skolenkäten

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Information om vårt arbete under covid-19

Senast uppdaterad: 8 september 2020