Till huvudinnehåll

Klagomålshantering

Det är skolhuvudmännen som har det yttersta ansvaret för klagomålshanteringen på lokal nivå. Skolinspektionen har ett övergripande ansvar och granskar att huvudmännen följer lagens krav och ska bidra till att de utvecklar sina verksamheter.

Idag vänder sig många direkt till Skolinspektionen utan att huvudmannen har kontaktats och det är inte effektivt. Elever bör få hjälp så nära sin skola som möjligt eftersom det främst är där det finns kännedom om elevens situation, och huvudmän måste ta ett större ansvar.

Huvudmannens rutiner för klagomålshantering behöver därför vara tydliga så att skolpersonal och rektor får goda förutsättningar att hantera såväl enklare frågor som mer komplexa ärenden effektivt.

Exempel på hur huvudmän har organiserat klagomålshanteringen

I vår rapport Klagomål mot utbildningen – Huvudmäns organisation och tillvägagångssätt, granskades 30 huvudmän. Här beskriver fyra huvudmän med olika förutsättningar hur de arbetar.