Till huvudinnehåll
En elev som funderar på lektionen medan klasskamraterna blir hjälpa av läraren

Särskilt stöd

Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Elever som riskerar att inte nå målen ska få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.

Skolinspektionen ser ofta brister i arbetet med särskilt stöd, både på grundskolan och i gymnasieskolan.

Skyndsam utredning om behov av särskilt stöd

Alla som arbetar i skolan ansvarar för att uppmärksamma elever som riskerar att inte nå uppställda kunskapskrav eller har andra svårigheter i skolan. I första hand ska stödet ges i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Om det inte räcker ska rektorn informeras och i sin tur se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.

Granskning av skolornas utredningar

Skolinspektionen granskar att skolornas utredningar kartlägger elevens behov, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Utredningarna ska innehålla slutsatser om tänkbara orsaker till varför eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen. Hänsyn behöver tas till omständigheter såväl på skol-, grupp- som individnivå. För att få en fullgod utredning bör skolan anlita den kompetens som behövs.  

Lärare och annan personal som berörs ska delta i utredningsarbetet och vid behov även elevhälsan. Elevens och vårdnadshavens erfarenheter och åsikter bör också tillvaratas i utredningsarbetet.

Rutiner för dokumentation

Skolinspektionen kontrollerar också att det finns rutiner för hur en utredning dokumenteras och för samverkan med andra verksamheter (som till exempel socialtjänsten) på skolan.

Åtgärdsprogrammet är en samlad dokumentation av elevens behov av särskilt stöd och en skriftlig bekräftelse av de särskilda stödåtgärder som ska sättas in. Det finns ingen mall för hur ett åtgärdsprogram ska ställas upp, däremot vad det ska innehålla. 

Ett åtgärdsprogram ska innehålla:

  • Vilka behov av särskilt stöd eleven har.
  • Hur behoven ska tillgodoses/ vilka åtgärder skolan ska vidta.
  • När åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
  • Vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen.

När en utredning har visat att en elev har behov av särskilt stöd beslutar rektor om att ett åtgärdsprogram ska tas fram. Rektor godkänner också det färdiga åtgärdsprogrammet, som blir personalens redskap för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring eleven.

Skolinspektionen granskar att åtgärdsprogrammen ger överblick över de särskilda stödåtgärder som ska sättas in. Det är viktigt att de åtgärderna är kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen i läroplanen. Om det visar sig att stödåtgärderna inte fungerar eller om elevens behov förändras måste skolan göra en ny utredning.

Skolinspektionen granskar att det särskilda stödet i första hand ges inom den klass som eleven tillhör. Men en elevs behov kan efter utredning behöva mötas av stöd i särskilda undervisningsgrupper. Varje form av särskilt stöd ska utvärderas kontinuerligt.

Under våren 2019 bjöd Skolinspektionen tillsammans med Specialpedagogiska myndigheten och Skolverket in till dialogträffar om de utmaningar ni möter i era verksamheter. Följande områden har vi diskuterat och reflekterat kring, utbytt erfarenheter och lärt av varandra:

  • Tillgängliga lärmiljöer
  • Förutsättningar för kunskapsutveckling
  • Trygghet och stöd

Målet med dialogen var att du som skolchef ska ha fått idéer och kunskap om hur du kan organisera och utveckla ditt arbete, samt skapa förutsättningar för en likvärdig och inkluderande utbildning som säkerställer att alla elever får det stöd de har rätt till. Dialogmötena har också gett information om vilket stöd som finns från skolmyndigheterna.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020