Till huvudinnehåll
En elev som funderar på lektionen medan klasskamraterna blir hjälpa av läraren

Särskilt stöd

Skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå kunskapsmålen. Om en elev inte når målen, eller riskerar att inte nå målen, ska eleven få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd. Skolinspektionen ser ofta brister i arbetet med särskilt stöd, både på grundskolan och i gymnasieskolan.

Skyndsam utredning om behov av särskilt stöd

Alla som arbetar i skolan har ett ansvar för att uppmärksamma elever som befaras inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Stöd ska då i första hand ges i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningssituationen. Om stöd i form av extra anpassningar inte räcker ska detta anmälas till rektorn. När rektorn fått information om detta ska rektorn se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Skolinspektionen granskar att dessa utredningar kartlägger elevens behov, förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter. De ska också innehålla slutsatser om tänkbara orsaker till att eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen. Skolan ska ta hänsyn till omständigheter på både skol-, grupp- och individnivå. Skolan bör anlita den kompetens som behövs för att få en fullgod utredning.  

Lärare och annan personal som berörs ska delta i utredningsarbetet. Samråd ska också ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Även elevens och vårdnadshavens erfarenheter och åsikter bör tas till vara i utredningsarbetet.

Skolinspektionen granskar också att skolan har rutiner för hur en utredning dokumenteras och att det finns rutiner för samverkan med andra verksamheter, som till exempel socialtjänsten.

Beslut om åtgärdsprogram

När en utredning har visat att en elev har behov av särskilt stöd beslutar rektor om att ett åtgärdsprogram ska tas fram. Rektor beslutar också om det färdiga åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet är personalens redskap för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring eleven.

Skolinspektionen granskar att åtgärdsprogrammen ger en överblick över de särskilda stödåtgärder som ska sättas in. Det är också viktigt att  de åtgärder som skolan utarbetar ska vara kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen i läroplanen eller till de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om det visar sig att stödåtgärderna inte fungerar eller om elevens behov förändras måste skolan göra en ny utredning.

Krav på åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammet är en samlad dokumentation av elevens behov av särskilt stöd och en skriftlig bekräftelse av de särskilda stödåtgärder som ska sättas in. Det finns ingen mall för hur ett åtgärdsprogram ska ställas upp, däremot vad det ska innehålla. 

Ett åtgärdsprogram ska innehålla:

  • Vilka behov av särskilt stöd eleven har.
  • Hur behoven ska tillgodoses/ vilka åtgärder skolan ska vidta.
  • När åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
  • Vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen.

Stöd inom den undervisningsgrupp eleven tillhör

Skolinspektionen granskar att det särskilda stödet i första hand ges inom den klass som eleven tillhör. Men en elevs behov kan efter utredning behöva mötas av stöd i särskilda undervisningsgrupper. Varje form av särskilt stöd ska utvärderas kontinuerligt. 

Dialogmöten för skolchefer våren 2019 

Under våren 2019 bjöd Skolinspektionen tillsammans med Specialpedagogiska myndigheten och Skolverket in till dialogträffar om de utmaningar ni möter i era verksamheter. Följande områden har vi diskuterat och reflekterat kring, utbyttt erfarenheter och lärt av varandra:

  • Tillgängliga lärmiljöer
  • Förutsättningar för kunskapsutveckling
  • Trygghet och stöd

Målet med dialogen var att du som skolchef ska ha fått idéer och kunskap om hur du kan organisera och utveckla ditt arbete, samt skapa förutsättningar för en likvärdig och inkluderande utbildning som säkerställer att alla elever får det stöd de har rätt till. Dialogmötena har också gett information om vilket stöd som finns från skolmyndigheterna.

Läs mer här på Specialpedaogiska skolmyndighetens webbplats

Senast uppdaterad: 29 juni 2020