Till huvudinnehåll

Publikationer

Här har vi samlat information om de publikationer och granskningar vi har genomfört som rör den kommunala vuxenutbildningen.

Yrkesförarutbildningen för tung lastbil och släp – inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Skolinspektionen har genomfört en tematisk tillsyn av det nationella yrkespaketet inom fordon och transport som utformats för att ge kompetens till arbete som yrkesförare med tung lastbil och släp samt yrkeskompetensbevis.

Ladda ner publikation

Rapporten publicerades 2023

Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Det svenska språket är en viktig förutsättning för vuxna individers möjligheter att komma in i samhälle och arbetsliv. I den här rapporten har Skolinspektionen granskat i vilken utsträckning undervisningen inom komvux i sfi stimulerar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Ladda ner publikation

Rapporten publicerades 2023

Studieavbrott i kommunal vuxenutbildning

För många individer innebär vuxenutbildningen en andra chans. En möjlighet att ändra yrkesval, etablera sig på arbetsmarknaden och till personlig utveckling. En viktig aspekt av en välfungerande komvux är att elever fullföljer sina studier. Ändå avbryter var femte kursdeltagare varje år en påbörjad kurs på grundläggande eller gymnasial nivå. Skolinspektionen har genomfört en granskning av hur huvudmän och rektorer arbetar med att främja elevers fullföljande av studierna i komvux.

Ladda ned publikation

Rapporten publicerades 2021

Fjärr-och distansundervisning vid kommunal vuxenutbildning

Skolinspektionen har granskat hur arbetet inom den kommunala vuxenutbildningen har sett ut under Coronapandemin. Både rektorer och elever beskriver att det gjorts stora ansträngningar för att ge eleverna en flexibel utbildning trots att undervisningen i stor utsträckning bedrivits på distans.

Samtidigt berättar rektorer och elever att det finns stora utmaningar när det gäller distansundervisningen.

Ladda ned publikation

Rapporten publicerades 2021

Elevers lärande och hälsa i vuxenutbildningen - Film

Den 15 juni 2021 diskuterades vuxenutbildningen under pandemin under ett seminarium. Vilka erfarenheter och utmaningar framkom under våren när mycket av undervisningen skedde på distans?

Seminariet arrangerades med anledning av vårt PM Granskning av kommunal vuxenutbildning med anledning av den rådande pandemin. Filmen är även textad.

Medverkanden:

  • Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen
  • Lars Thornberg, projektledare på Skolinspektionen
  • Johan Olofson, Förbundsdirektör Kunskapsförbundet Väst
  • Matz Nilsson, Förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund
  • Stefan Hrastinski, professor inom digitalt lärande på KTH
  • Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen, moderator

Se filmen här

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare

I januari 2018 infördes det arbetsmarknadspolitiska programmet "Etableringsinsatser för nyanlända invandrare med kort utbildning" i syfte att underlätta och påskynda deras etablering i arbets- och samhällslivet. Skolinspektionen har genomfört en kartläggning av den kommunala vuxenutbildningens erbjudande av utbildning till dessa elever.

Ladda ned publikation

Rapporten publicerades 2020

Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad

Under senare år har yrkesutbildningen för vuxna byggts ut. År 2018 studerade mer än hälften av kursdeltagarna på Komvux hos en annan anordnare än kommunen. Skolinspektionen har granskat kvaliteten i huvudmännens uppföljning och kontroll av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad.

Ladda ned publikation

Rapporten publicerades 2019

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

En förutsättning för många elever att nå goda resultat inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att utbildningen och undervisningen är tillräckligt flexibel och individanpassad. Granskningen visar att den skolförlagda undervisningen behöver bli mer flexibel och distansundervisningen behöver bli mer individanpassad.

Ladda ned publikation

Rapporten publicerades 2019

Undervisning i svenska för invandrare

Rapporten redovisar resultat med inriktning mot hur vuxenutbildningen i svenska för invandrare främjar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Skolinspektionen ser en varierad bild. Främst syns problem kring individanpassning i undervisningen, vilket är bekymmersamt för de elever som behöver mer utmaningar.

Ladda ned publikation

Rapporten publicerades 2018

Särskild utbildning för vuxna

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av särskild utbildning för vuxna i 15 kommuner och ett kommunalförbund. Tillsynen visar att en del av skolhuvudmännen behöver vidta åtgärder för att ge vägledning för att planera elevernas utbildningsmål och omfattning av studier samt dokumentera detta i elevernas individuella studieplaner. Vidare behöver huvudmännen vidta åtgärder för att erbjuda ett kursutbud med hänsyn till elevers behov och önskemål samt tillhandahålla utbildning kontinuerligt under hela året med flexibilitet för utbildningens genomförande, studietakt, studieform och sätt att lära.

Granskningen visar att utbildningen delvis stödjer och stimulerar en progression i elevernas lärande utifrån de förmågor och centrala innehåll som anges i kurs och ämnesplanerna. Men en del skolhuvudmän behöver utveckla rutiner och metoder för att återkoppla elevernas kunskapsutveckling och resultat.

Ladda ned publikation

Rapporten publicerades 2017

Utbildningsanordnare med betygsrätt

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av tio utvalda utbildningsanordnare med tillstånd i betygsrätten. Problemet hos flertalet av dem är att avtalen styr utbildningarnas innehåll genom att exempelvis studietakten inte anpassas efter elevernas förutsättningar. Tillsynen visar också att bedömningen av praktiska moment inom främst vård- och omsorgsutbildningarna behöver ses över och utvecklas. Genom en enkät har Skolinspektionen också kartlagt samtliga 130 utbildningsanordnare som fått betygsrätt av Skolinspektionen. Vård och omsorg är den vanligaste utbildningen. Ett fåtal utbildningsanordnare sätter de flesta betygen men få satta betyg har föregåtts av validering.

Ladda ned publikationen

Rapporten publicerades 2016

Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Distansutbildningen vid kommunal vuxenutbildning uppvisar stora utvecklingsbehov. Resultaten visar framför allt att det finns en stor skillnad mellan vilka elever som faktiskt läser på distans i förhållande till vilka elever som kommunerna anser lämpade för att läsa på distans. Eleverna får inte i tillräcklig utsträckning tillgång till lärares stöd och handledning, och den interaktion med andra elever som de skulle behöva för att nå ett djupare lärande är i stort sett obefintlig. Detta trots att det finns beprövade sätt att förstärka tillgången till lärare och interaktion med andra elever. Dessutom visar granskningen att huvudmännen behöver ställa högre och tydligare krav när de sluter avtal om utbildning på entreprenad. 

Ladda ned publikation

Rapporten publicerades 2015

Vill du läsa mer?

Här ovan har vi tagit med rapporter om kommunal vuxenutbildning som publicerats sedan år 2015.

I Skolinspektionens publikationssök kan du däremot söka efter rapporter från tidigare år.

Till publikationssök

Under den senaste tiden har det skett en hel del förändringar i skolförfattningarna för vuxenutbildningen. På Skolverkets webbplats kan du ta del av närmare information om dessa förändringar.

Skolverkets information om vuxenutbildning

Senast uppdaterad: 15 januari 2024