Till huvudinnehåll
Två personer som studerar tillsammans

Publikationer

För att granska kvaliteten och bidra till utvecklingen har vi genomfört ett antal kvalitetsgranskningar, rapporter, enkäter och webbinarier. Dessa lyfter fram viktiga utvecklingsområden som rör trygghet och studiero.

Trygghet och studiero i Skolenkäten 2023

Under vårterminen 2023 genomförde Skolinspektionen Skolenkäten för tjugotredje gången. Resultatet visar att den stora majoriteten av elever känner sig trygga i skolan men att det samtidigt är många som inte gör det. I årskurs 8 har exempelvis 20 procent svarat att de inte alls eller endast till viss del känner sig trygga.

Trygghet och studiero - Skolenkäten 2023

Skolors arbete för en trygg miljö på nätet, fri från kränkningar

Skolinspektionen har granskat hur skolor inkluderar nätet i det främjande och förebyggande arbetet för att skapa en trygg miljö för eleverna. Granskningen visar att drygt hälften av de 30 skolorna bedöms arbeta både främjande och förebyggande för att skapa en trygg miljö för eleverna i den digitala världen. Men resten av skolorna behöver utveckla arbetet. Rapporten publicerades 2023.

Skolors arbete för en trygg miljö på nätet, fri från kränkningar (2023)

Inspektionspodden om trygghet och studiero

I Inspektionspodden tar vi upp aktuella och intressanta skolfrågor. Vad säger eleverna om tryggheten och studieron i skolan? Och varför har skolor ofta ett mer utvecklat arbete med trygghet än med studiero? Det är några av frågorna vi tar upp i detta avsnitt av Inspektionspodden. 

Inspektionspodden om trygghet och studiero (2023)

Trygghet och studiero i Skolenkäten 2022

De allra flesta känner sig trygga i skolan. Men när det gäller studieron ger lärare och elever olika bilder. Det visar resultatet av 2022 års skolenkät när vi tittat närmare på just trygghet och studiero. Elever har en mer negativ bild av studieron än lärarna, det gäller särskilt i grundskolan. 

Trygghet och studiero - Skolenkäten 2022

Skolors arbete med trygghet och studiero

Skolinspektionen har under två år granskat skolors arbete med trygghet och studiero. Granskningen visar att många skolor har ett välutvecklat arbete. Men det finns skolor med betydande problem och utmaningar. Rapporten publicerades 2020.

Skolors arbete med trygghet och studier

Skolans arbete för att säkerställa studiero 

Skolinspektionen har granskat om och hur ett antal grundskolor arbetar för att säkerställa studiero i undervisningen. Granskningen visar bland annat att  tydliga lektionsstrukturer och ett tydligt ledarskap i klassrummet främjar studiero. Rapporten publicerades 2016.

Skolans arbete för att säkerställa studiero - det räcker inte att det är lugnt, eleverna måste lära sig något också

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet

Granskningen visar att de granskade skolorna inte gör tillräckligt för att främja en trygg miljö för eleverna på nätet och inte heller bedriver ett tillräckligt förebyggande arbete för att hindra att elever blir kränkta. Rapporten publicerades 2016.

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet

En skola fri från mobbning och kränkningar 

Barn- och elevombudet (BEO) har tagit fram en folder om mobbning och kränkningar för dig som arbetar i skolan. Foldern ger en överblick över vad kränkande behandling faktiskt innebär, vilka skyldigheter skolan har och vad som händer om skolan inte följer lagen.

En skola fri från mobbing och kränkningar BEO (Ladda ned foldern)

Trygghet och lärande för barn under 3 år 

Förskolor ger till stora delar den uppmärksamhet och tillsyn som barnen behöver för att känna sig trygga. Personaltätheten är viktig men det finns flera andra faktorer som påverkar kvaliteten, till exempel personalens förhållningssätt mot barnen. Det visar Skolinspektionens flygande granskning av förskolor för barn under tre år. Rapporten publicerades 2016.

Trygghet och lärande för barn under 3 år – en ögonblicksbild av förskolans vardag (Ladda ned rapporten)

Integrerade elever

Granskningen visar att lärarna i hög grad anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och i stor utsträckning arbetar för att de integrerade eleverna ska vara delaktiga i klassen. Rapporten publicerades 2016.

Integrerade elever - Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan

Skolans arbete med extra anpassningar

Granskningen visar att skolorna endast lyckas identifiera de sammantagna behoven av extra stöd i var tredje elevfall. Flera skolor diskuterar snabbt en  eventuell åtgärd för eleven. Men de analyserar inte alltid först hur behovet ser ut. Skolorna bedömer således ofta insats före behov. Rapporten publicerades 2016.

Skolans arbete med extra anpassningar

Trygghet - fördjupad analys av Skolenkäten 

Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och statistikrapporter om enskilda skolor gör Skolinspektionen fördjupade analyser inom vissa områden. I detta PM tittar vi närmare på elevernas trygghet. Rapporten publicerades 2015.

Trygghet - fördjupad analys av skolenkäten (Ladda ner rapporten)

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott 

Skolinspektionen har granskat skolornas arbete för att förebygga studieavbrott på nationella yrkesprogram. Av de 126 elever som intervjuats på skolorna riskerar majoriteten att inte nå en yrkesexamen. Rapporten publicerades 2015.

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott

Stöd och stimulans i klassrummet

Varje dag möter lärare den dubbla utmaningen i att ge elever som ligger långt fram stimulans, samtidigt som de måste ge elever som ligger efter det stöd de behöver. Skolinspektionen har granskat 46 skolors arbete i att ge stöd och stimulans, med utgångspunkt i hur eleverna upplever undervisningen. Rapporten publicerades 2014.

Stöd och stimulans i klassrummet – Rätten att utvecklas så långt som möjligt

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB 

Alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala eller ekonomiska förhållanden har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Skolinspektionen har granskat om denna rättighet även förverkligas för ungdomar som är placerade vid Hem för vård eller boende (HVB) och som får undervisning vid sådana hem. Rapporten publicerades 2010.

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB (Ladda ned rapporten)

Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling 

Rapporten visar att många skolor behöver upprätta och följa rutiner för förebyggande, förhindrande och åtgärdande arbete med kränkande behandling och trakasserier. Rapporten publicerades 2010.

Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling (Ladda ned rapporten)

Varannan i mål. Om Gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Denna kvalitetsgranskning inriktas på skolornas arbete med att få alla elever att fullfölja sin gymnasieutbildning. Granskningen visar att det är stora skillnader i kvalitet och resultat både mellan och inom skolorna. Rapporten publicerades 2009.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Senast uppdaterad: 14 maj 2020