Till huvudinnehåll
Rektor pratar inför en liten grupp kollegor som sitter runt ett bord

Utvecklingsarbete

För att säkra att varje elev går i en skola eller förskola där man utvecklas och känner sig trygg ska skolorna och förskolorna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I det ingår att verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen.

Gäller både skolan och förskolan

Det systematiska kvalitetsarbetet och de allmänna principerna och bestämmelserna är samma oavsett skolform eller om det gäller en förskola eller fritidshem. En del av våra exempel och hänvisningar är dock mer tillämpliga för rektor, då Skolinspektionens granskningar sker på skolenhetsnivå för skolor men på huvudmannanivå för förskolor.

Ett viktigt förhållningssätt

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan handlar om ett förhållningsätt till den egna verksamheten. Det bygger på att man kontinuerligt utvärderar sin verksamhet och söker efter förbättringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter.

Man bör ställa sig frågor om hur den egna verksamheten fungerar:

  • Vad är det som inte fungerar?
  • Varför fungerar det inte?
  • Vad kan vi göra annorlunda för att det ska fungera bättre?

Det kan till exempel handla om att:

  • utvärdera och förbättra elevhälsans förebyggande arbete,
  • öka elevernas delaktighet i skolans arbete för en trygg skolmiljö 
  • att följa upp skolans kunskapsresultat och sätta in åtgärder som leder till att fler elever når så långt de kan.

Den viktigaste delen i ett fungerande kvalitetsarbete är att skolan gör en analys av den egna verksamheten och resultaten, relaterar detta till de mål man ska uppnå samt sätter in de förbättringsåtgärder som behövs. Skolinspektionens granskningar visar dock att det oftast är denna kedja som brister i skolornas arbete.

Handlar om hela verksamheten

Det systematiska kvalitetsarbetet är inte begränsat till ett särskilt område utan handlar om att analysera var verksamheten brister och vilka förbättringar som behöver göras. Huvudmannen ska säkerställa att det finns förutsättningar för ett kvalitetsarbete som garanterar verksamhetens kvalitet och likvärdighet. Även om det är rektorn som har det övergripande ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet behöver representanter från hela personalen delta för att förbättringsarbetet ska bli effektivt och långsiktigt.

Utgår från de egna förutsättningarna

Det systematiska kvalitetsarbetet måste ta sin utgångspunkt i varje skolas egna förutsättningar, erfarenheter och behov. Det finns ingen mall som passar alla skolor utan skollagen ger betydande frihet åt skolorna att själva utforma kvalitetsarbetet. De arbetssätt och metoder som beskrivs i detta avsnitt ska därför enbart betraktas som exempel på arbetssätt.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020