Till huvudinnehåll
Rektor pratar inför en liten grupp kollegor som sitter runt ett bord

Utvecklingsarbete

Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Arbetet är avgörande för att varje elev ska kunna gå i en skola eller förskola där man utvecklas och känner sig trygg.

Gäller både skolan och förskolan

Dessa webbsidor vänder sig till såväl rektor som till förskolechefen. När det gäller det systematiska kvalitetsarbetet är bestämmelserna desamma. De allmänna principerna bakom kvalitetsarbete är också desamma oavsett vilken skolform eller förskola det handlar om. Även fritidshemmen omfattas av bestämmelserna och de allmänna principerna för kvalitetsarbete. En del exempel och hänvisningar är dock mer tillämpliga för rektor. En anledning till detta är att Skolinspektionens granskningar sker på skolenhetsnivå för skolorna men på huvudmannanivå när det gäller förskolan.

Ett viktigt förhållningssätt

Systematiskt kvalitetsarbete i skolan handlar om ett förhållningsätt till den egna verksamheten som bygger på att man kontinuerligt utvärderar sin verksamhet och söker efter förbättringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter. Man bör ställa sig frågor om hur den egna verksamheten fungerar:

  • Vad är det som inte fungerar?
  • Varför fungerar det inte?
  • Vad kan vi göra annorlunda för att det ska fungera bättre?

Det kan till exempel handla om att utvärdera och förbättra elevhälsans förebyggande arbete, att öka elevernas delaktighet i skolans arbete för en trygg skolmiljö eller att följa upp skolans kunskapsresultat och sätta in åtgärder som leder till att fler elever når så långt de kan. Den viktigaste delen i ett fungerande kvalitetsarbete är att skolan gör en analys av den egna verksamheten och resultaten, relaterar detta till de mål man ska uppnå samt sätter in de förbättringsåtgärder som behövs. Skolinspektionens granskningar visar dock att det oftast är denna kedja som brister i skolornas arbete.

Handlar om hela verksamheten

Även om kunskapsuppdraget är skolans viktigaste uppdrag är det systematiska kvalitetsarbetet inte begränsat till ett särskilt område utan handlar om att analysera var verksamheten brister och var förbättringar behöver göras. Huvudmannen ska se till att det finns förutsättningar för ett kvalitetsarbete som garanterar verksamhetens kvalitet och likvärdighet. Rektorn eller förskolechefen har det övergripande ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet. För att förbättringsarbetet ska bli effektivt och långsiktigt förutsätter dock arbetet deltagande från hela personalen.

Utgår från de egna förutsättningarna

Det är viktigt att känna till att det systematiska kvalitetsarbetet måste ta sin utgångspunkt i varje skolas egna förutsättningar, erfarenheter och behov. Det finns ingen mall för kvalitetsarbetet som passar alla skolor. Skollagen ger betydande frihet åt skolorna att själva utforma sitt kvalitetsarbete. De arbetssätt och metoder som beskrivs i detta avsnitt ska därför enbart betraktas som exempel på arbetssätt.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020