Till huvudinnehåll

Publikationer

Vi har genomfört ett antal granskningar inom området genom åren. Det finns även seminarier och föreläsningar att titta på. Här har vi samlat allt vårt material inom demokrati- och värdegrundsområdet.

Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling

Vi har granskat med vilken kvalitet skolor arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla utbildningen i sin helhet. 27 av de 30 granskade skolorna kan utveckla sitt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Läs rapporten.

Skolans hantering av kontroversiella frågor i undervisningen

Skolans uppdrag är att ge elever de kunskaper och värden de behöver för ett aktivt och demokratiskt medborgarskap. Skollagen slår fast att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar.

Läs rapporten.

Grundskolors arbete med jämställdhet

Skolinspektionen har granskat 29 grundskolor och tittat på om det bedrivs ett långsiktigt jämställdhetsarbete på skolorna. Ett särskilt fokus har riktats på kopplingen mellan jämställdhetsarbete och trygghet för alla elever, oberoende av könstillhörighet.

Läs rapporten.

Sex- och samlevnads­undervisning

Målet med sex- och samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet. Men många lärare uppger i granskningen att det är svårt att undervisa i ämnet.

Läs rapporten.

Förskolors värdegrundsarbete

Skolinspektionen har granskat hur 15 slumpvis utvalda förskolor arbetar med uppdraget att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Skolinspektionen har sett många exempel på goda arbetssätt där personalen verkar för ett gott demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Men värdegrundsuppdraget upplevs ofta som svårt att konkretisera och behöver diskuteras mer i arbetsgrupperna.

Läs rapporten. 

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund

Det förekommer variationer i synen på skolans demokratiuppdrag och hur detta tar sig uttryck i undervisningen. Uppdraget behöver förtydligas och elevernas delaktighet behöver förstärkas.

Läs rapporten.

Förskolans arbete med jämställdhet

Förskolan ska ge alla barn möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av traditionella könsmönster och könsroller. Men arbetet med jämställdhetsuppdraget är otillräckligt visar Skolinspektionens granskning av 36 förskolor.

Läs rapporten.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023