Till huvudinnehåll
En grupp förskoleelever sitter på golvet med en lärare

Garanti för tidiga stödinsatser

Skolinspektionen har ett regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera garantin för tidiga stödinsatser (den så kallade ”läsa-, skriva- räknagarantin”) som började gälla från och med den 1 juli 2019.

Garantin omfattar förskoleklass och de tidiga årskurserna (1–3) i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Den innebär att alla barn och elever ska ges stöd och stimulans tidigt för att utvecklas så långt som möjligt inom områdena svenska och matematik. Regeringsuppdraget ska slutredovisas i december 2024.

Pågående enkätundersökning

Skolinspektionen genomför nu tillsammans med Ipsos en enkätundersökning om tidiga stödinsatser. Undersökningen syftar till att ge en nationell bild av hur skolor uppmärksammar, bedömer och tillgodoser elevers behov av stödinsatser för den språkliga och matematiska utvecklingen i de tidiga årskurserna. Bakgrunden är det pågående regeringsuppdraget om att utvärdera garantin för tidiga stödinsatser.

Enkätundersökningen sker i tre etapper. Nu är det dags för den sista enkätomgången (de tidigare genomfördes 2019 och 2022). Samma 400 slumpmässigt utvalda skolor deltar i undersökningens tre delar. Enkäterna besvaras av rektor, lärare i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 3 samt specialpedagogisk personal. Rektorerna får information om undersökningen vecka 6 och enkäterna kommer att skickas ut vecka 10.

Tekniska frågor rörande undersökningen besvaras av Ipsos telefon: 0200-33 66 00, e-post: SE-Enkat_Stodinsatser@ipsos.com.

Följande övergripande frågeställningar ska besvaras i uppdragets slutredovisning:

  1. Har garantin för tidiga stödinsatser förstärkt skolors arbete med att ge elever i behov av stödinsatser rätt insatser i rätt tid?
  2. Påverkar garantin pedagogernas administrativa arbete?
  3. Bidrar garantin till ökad jämställdhet och jämlikhet?

För att kunna besvara frågeställningarna samlar Skolinspektionen bland annat in empiri genom enkäter samt genomför ett antal tematiska kvalitetsgranskningar.

Projektledare Ylva Gunnars sammanfattar granskningens resultat

Om garantin för tidiga stödinsatser

Garantin är en förstärkning av tidigare bestämmelser i skollagen och syftar till att elever som är i behov av stöd för att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska få rätt stödinsatser i rätt tid.

Inom ramen för garantin ska lärare använda Skolverkets obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterial. Materialen visar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och ger underlag för lärarens planering och genomförande av undervisningen. Läraren ska även samråda med personal med specialpedagogisk kompetens för att bedöma behov samt planera för adekvata stödinsatser till eleverna.

Läs mer om garantin på Skolverkets och SPSM:s webbplatser:

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser (Skolverket)

Garantin för tidigt stöd (SPSM)

Om regeringsuppdraget

Regeringens uppdrag innebär att Skolinspektionen, inom ramen för sitt kvalitetsgranskningsuppdrag, ska följa upp och utvärdera den garanti för tidiga stödinsatser som regeringen har föreslagit i propositionen Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser och som beslutats av riksdagen.

I utvärderingen ska myndigheten också analysera om och hur lärarnas administrativa arbete påverkas av garantin. Utvärderingen ska även ha ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Skolinspektionen ska ge Utbildningsdepartementet löpande information om arbetet. Uppdraget har delredovisats till departementet och slutredovisningen ska ske senast den 13 december 2024.

Har du frågor?

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss via epost: stodgarantin@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 28 mars 2023