Till huvudinnehåll
En grupp förskoleelever sitter på golvet med en lärare
Publicerad: 16 december 2022

Garantin för tidiga stödinsatser: Elevers behov blir uppmärksammade, men stödet brister

Garantin för tidiga stödinsatser, eller läsa- skriva- räknagarantin som den också kallas, är en reform som infördes i skollagen inför läsåret 2019/20. Reformen ska stärka skolornas arbete med att utveckla elevers kunskaper inom svenska, svenska som andraspråk och matematik. Garantin riktas mot skolans yngre elever och syftar till att alla elever som är i behov av stödinsatser för sin språkliga och matematiska utveckling ska få rätt stöd i rätt tid.

Skolinspektionens uppföljning visar att elevers svårigheter uppmärksammas i större omfattning än innan garantin, särskilt inom det matematiska området. Garantin fungerar dock inte lika bra i de delar som ska se till att eleverna faktiskt får det stöd som de är i behov av. Visserligen ser vi en positiv utveckling då elever, särskilt i förskoleklassen, i större utsträckning än tidigare får extra anpassningar för både språklig och matematisk utveckling. Stödinsatserna i förskoleklassen är emellertid sällan utformade i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens – något som är ett uttalat syfte med garantin. Skolinspektionen gör därför tolkningen att garantin i nuläget riskerar att huvudsakligen drivas av lärare.

– Det stöd till lärare som garantin föreskriver finns inte alltid. Tanken är att de genom samråd med specialpedagogisk personal ska få tillgång till deras specifika kompetens. Vår tolkning är att den special­pedagogiska personalen hittills i stort sett arbetar med specialpedagogiska insatser på samma sätt som innan garantin, säger Anna Blom som skrivit rapporten.

Skolinspektionen har i uppdrag från regeringen att följa upp och utvärdera reformen. Slutredovisningen ska ske i december 2024. Den första delredovisningen lämnades till regeringen i december 2020. Idag överlämnar Skolinspektionen den andra delredovisningen. I denna delredovisning har myndigheten undersökt skolors förutsättningar för att uppfylla garantin, skolors genomförande av garantins olika moment, utfallet av genomförandet samt förändringar till följd av att garantin införts. Underlaget för analysen är den andra delen av Skolinspektionens enkätundersökning som genomförts med anledning av regeringsuppdraget. Drygt 1 500 lärare, specialpedagogisk personal och rektorer på drygt 400 skolor har svarat på enkäten. Enkätens resultat avser läsåret 2021/22 vilket är det tredje läsåret sedan garantin infördes.

Publikation
Rapport till regeringen
Förskoleklass
Grundskola
Särskilt stöd
Matematik
Svenska

Kontaktperson