Till huvudinnehåll
En lärare undervisar på en whiteboard

Tvåspråkig undervisning

Om en elev har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk får skolan i vissa fall ordna delar av undervisningen på detta språk.

Anmälan om tvåspråkig undervisning

En huvudman som ordnar undervisning på en elevs umgängesspråk, enligt 9 kap. skolförordningen (2011:186), måste anmäla det till oss. Även en huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamhet, enligt förordning (2020:824) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, måste anmäla det. Endast behörig företrädare för huvudmannen ska göra anmälan.

Anmälningsformulär
Anmälan om tvåspråkig undervisning (Word-formulär)

Anmälan gäller även engelskspråkig undervisning.

Mejla ansökan till tillstand@skolinspektionen.se eller posta den till Skolinspektionen, enheten för tillståndsprövning, Box 23069, 104 35 Stockholm.

En elev kan ha tvåspråkig undervisning i årskurs 1-6, med undantag för finska som även kan ordnas i årskurs 7-9. Den sammanlagda tiden som eleven får tvåspråkig undervisning, får högst hälften av undervisningen ges på umgängesspråket. Undervisningen ska även planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar.

Senast uppdaterad: 15 juli 2020