Till huvudinnehåll

Publikationer

För att granska kvaliteten och bidra till utvecklingen har vi genomfört ett antal kvalitetsgranskningar och webbinarier. Dessa lyfter fram viktiga utvecklingsområden som rör nyanlända och asylsökande elever

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen gjort en granskning av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Inom ramen för regeringsuppdraget har Skolinspektionen under hösten 2022 och våren 2023 genomfört en tematisk kvalitetsgranskning av kvaliteten i undervisningen inom komvux i sfi. Granskningen visar att många av de problem som tidigare granskningar och utredningar pekat på kvarstår. Rapporten publicerades 2024. 

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Skolinspektionen granskat i vilken utsträckning undervisningen inom komvux i sfi stimulerar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Granskningen visar bland annat att individanpassning av undervisningen är fortsatt ett problem, att elevernas studier inte är tillräckligt varierade och att de sällan får utveckla muntliga färdigheter i distansundervisningen. Rapporten publicerades 2023.

Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Fjärr-och distansundervisning vid kommunal vuxenutbildning

Vi har granskat hur arbetet inom den kommunala vuxenutbildningen har sett ut under Coronapandemin. Resultaten visar att mycket har fungerat väl på de granskade skolorna. Både rektorer och elever beskriver att det gjorts stora ansträngningar för att ge eleverna en flexibel utbildning trots att undervisningen i stor utsträckning bedrivits på distans. Rapporten publicerades 2021.

Fjärr-och distansundervisning vid kommunal vuxenutbildning

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare

Skolinspektionen har mellan maj och oktober 2019 genomfört en kartläggning av den kommunala vuxenutbildningens erbjudande av utbildning till elever som omfattas av utbildningsplikten. Granskningen visar bland annat att eleverna erbjuds ofta sfi-studier i kombination med orienteringskurser, att det finns brist på information om elevgruppen anges försvåra anpassning av utbildningsutbudet samt att det finns ett behov av att utveckla undervisning och stöd. Rapporten publicerades 2020.

Organisering och erbjudande av utbildningsplatser för vissa nyanlända invandrare

Svenska som andraspråk i årskurs 7-9

Granskningen visar bland annat att en majoritet av skolorna gör ofullständiga bedömningar av elevers behov och att över hälften av skolorna behöver utveckla sin undervisning i svenska som andraspråk. Rapporten publicerades 2020.

Svenska som andraspråk i årskurs 7-9

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

Granskningen visar att de flesta huvudmän och skolor har god kunskap om gruppen nyanlända elever på språkintroduktion och om de särskilda behov dessa elever har för att kunna ta sig vidare inom utbildningssystemet. Däremot behöver vägledningen utvecklas, och rektor behöver ta större ansvar för arbetet med att främja social inkludering. Rapporten publicerades 2019.

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

Undervisning i svenska för invandrare 

Skolinspektionen ser en varierad bild. Främst syns problem kring individanpassning i undervisningen, vilket är bekymmersamt för de elever som behöver mer utmaningar. Rapporten publicerades 2018.

Undervisning i svenska för invandrare

Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9 

Granskningen visar att många kommuner erbjudit nyanlända elever ett gott mottagande. De flesta granskade kommuner tar emot eleverna i skolan och kartlägger deras kunskaper inom två månader. Men granskningen visar också att många kommuner saknar den bredd, variation och flexibilitet som behövs för att fullt ut tillgodose nyanlända elevers skiftande förmågor. Rapporten publicerades 2017.

Studiehandledning på modersmålet i årskurs 7–9

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling 

Granskningen visar att personalen på majoriteten av de granskade förskolorna arbetar medvetet med att uppmuntra flerspråkiga barn att använda svenska i den dagliga verksamheten. Men flera av de granskade förskolorna saknar motsvarande medvetna arbete när det gäller barnens egna modersmål. Rapporten publicerades 2017.

Förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling

Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Granskningen visar att många kommuner erbjudit nyanlända elever ett gott mottagande. Men granskningen visar också att många kommuner saknar den bredd, variation och flexibilitet som behövs för att fullt ut tillgodose nyanlända elevers skiftande förmågor. De flesta granskade skolhuvudmän behöver utveckla sina arbetssätt för att gynna elevernas fortsatta utbildning. Rapporten publicerades 2017.

Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan. Utbildning så fort som möjligt

Språkintroduktion i gymnasieskolan 

Granskningen visar att det finns skolor som lyckas tillgodose elevernas utbildningsbehov. På de skolorna finns exempel på elever som fått stöd i form av studiehandledning på modersmålet och den tidiga och integrerade vägledning de behöver. Det finns också enstaka skolor som erbjuder ett brett utbud av grundskoleämnen och använder ett språkutvecklande arbetssätt inom ramen för aktuella ämnen. Rapporten publicerades 2017.

Språkintroduktion i gymnasieskolan

Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 

Tillsynen visade att det finns ett fåtal kommuner som i nuläget inte kan ge utbildning till samtliga asylsökande barn som finns i kommunen. Det gick dock inte att klarlägga hur många barn som inte går i skolan. I flera kommuner saknades också kompetens att utföra uppdraget till fullo.
Rapporten publicerades 2015.

Utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd.  Riktad tillsyn i 30 kommuner (Ladda ner rapporten)

Kommunens arbete mot segregationens negativa effekter 

Granskningen visade på exempel där resursomfördelning inom en kommun lett till kraftigt förbättrad måluppfyllelse i skolor. I ett mindre antal av de granskade kommunerna var omfördelningen så liten att det framstått som osannolikt att omfördelade medel kunnat få någon påtaglig effekt. Rapporten publicerades 2014.

Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Skolsituationen för nyanlända elever 

Skolinspektionen granskade 2014 skolsituationen för nyanlända elever. Den sammantagna bilden av granskningen var att de besökta skolorna i liten utsträckning planerar, genomför och anpassar utbildningen efter de nyanlända elevernas förutsättningar och behov. Rapporten publicerades 2014.

Utbildningen för nyanlända elever

Utbildningen på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan 

Den här granskningen visar på stora skillnader i utbildningskvalitet på gymnasieskolors introduktionsprogram, och i hur utbildningen anpassas efter varje elevs behov. Rapporten publicerades 2013.

Utbildningen på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan 

Asylsökande barns rätt till utbildning 

Inspektionen visade att det saknades tillförlitliga uppgifter om antalet asylsökande barn i varje kommun. Inspektionen visade också att många av barnen inte deltog i utbildning. Rapporten publicerades 2013.

Asylsökandes barn till utbildning (Ladda ner rapporten)

Riktad tillsyn inom området svenskundervisning för invandrare

Skolinspektionen har genomfört en riktad tillsyn av svenskundervisning för invandrare (sfi) i 39 kommuner i landet. Tillsynen visar att det finns ett stort utrymme för förbättringar. Rapporten publicerades 2011.

Riktad tillsyn inom området svenskundervisning för invandrare

Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare 

Resultaten i granskningen visar framför allt att kommunerna måste sätta fokus på sfi och i högre grad prioritera denna utbildning. Undervisningens planering och genomförande måste präglas av att de studerandes bakgrund och erfarenheter i betydligt större utsträckning respekteras. Rapporten publicerades 2011.

Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare

Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare

Granskningen visade på svårigheter att löpande ta emot studerande under året, och att anpassa undervisningen efter de studerandes individuella behov. Kommunerna hade svårt att handskas med ökningen av studerande samt att anpassa verksamheten till den kontinuerliga tillströmningen. Rapporten publicerades 2011.

Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare

Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska 

Även om granskningen såg exempel på verksamhet och undervisning av god kvalitet så visade resultaten framför på allt utvecklingsområden. En kartläggning av barnens språkliga och kunskapsmässiga nivå saknades ofta, och modersmålsundervisningen i skolan levde ofta ett eget liv utan samband eller samverkan med övrig undervisning. Rapporten publicerades 2010.

Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska

Svenskundervisning för invandrare (sfi) – en granskning av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål 

Granskningen visade bland annat att de granskade kommunerna behöver bli bättre på individuell kartläggning och att låta individernas erfarenheter, intressen och mål påverka utbildningens utformning i större omfattning. De granskade kommunerna behövde också stärka samverkan mellan sfi, andra kommunala instanser och Arbetsförmedlingen. Rapporten publicerades 2010.

Svenskundervisning för invandrare (sf) – en granskning av hur utbildningen formas efter deltagarnas förutsättningar och mål (Ladda ner rapporten)

Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Granskningen visade att nyanlända elever ofta får undervisning avskild från övrig utbildning och övriga elever. De flesta elever placeras i någon form av introduktionsklass där undervisningen är enhetlig utan hänsyn till individuella förutsättningar och där de hålls kvar för länge. Det saknas ofta gemensamma riktlinjer i kommunerna om hur undervisningen ska organiseras och bedrivas, vilket gör att utbildningen blir beroende av enskilda eldsjälar bland rektorer och lärare. Rapporten publicerades 2009.

Utbildning för nyanlända elever – rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Senast uppdaterad: 17 april 2024