Till huvudinnehåll

Publikationer

För att höja kvaliteten och bidra till utvecklingen i skolan har vi genomfört ett antal kvalitetsgranskningar. Här kan du ta del av de granskningar som handlar om huvudmannens styrning.

Tydlighet i delegering och uppföljning

Det finns svagheter i skolhuvudmännens styrning och ledning av verksamheterna visar våra granskningar. En återkommande svaghet är att det finns en otydlighet i ansvars- och rollfördelningen mellan huvudman, rektor och lärare. Skolinspektionen har i denna granskning identifierat områden hos 24 av 33 verksamheter som behöver utvecklas.

Huvudmannens styrning genom tydlighet i delegation och uppföljning (2021)

Utmaningar och möjligheter under Corona-pandemin

Pandemin påverkade möjligheterna att ge eleverna det stöd de behöver visar den kartläggning Skolinspektionen gjorde av 106 huvudmän med särskilt fokus på stöd till elever i grundskolan. Men många huvudmän arbetade aktivt med att hantera och kompensera för de upplevda utmaningarna. 

Skolhuvudmäns utmaningar och möjligheter under Corona-pandemin (2020)

Arbeta för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten

Många rektorsbyten riskerar försämra elevernas förutsättningar att nå målen och skolor med negativ resultatutveckling kännetecknas av instabila ledningsfunktioner med täta rektorsbyten. Denna granskning visar att viktiga framgångsfaktorer för att vända negativa skolresultat är just långsiktighet, fokus och systematik.

Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten (2019)

Kommuners styrning av gymnasieskolan

Huvudmän ska sträva mot att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar så att de kan tillgodogöra sig utbildningen. De ska också genomföra förbättrings- och utvecklingsåtgärder som bygger på analyser av verksamheterna i syfte att höja kunskapsresultaten. I denna granskning beskrivs varför det är så viktigt för eleverna att styrningen utvecklas. Men även vad som är gemensamt för de huvudmän som arbetar framgångsrikt med styrning mot skolans kompensatoriska uppdrag. 

Kommuners styrning av gymnasieskolan (2018)

Styrning och ledning av förskolans kvalitet

Ansvariga huvudmän för förskolor missar ofta viktiga delar i styrningen av kvaliteten i förskolan. Ofta används endast kvantitativa metoder för att utvärdera om förskolorna uppfyller de mål som finns i den nationella läroplanen. Här har vi granskat hur huvudmannen styr och stödjer förskolan mot måluppfyllelse enligt de nationella målen i förskolans läroplan.

Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet (2017)

Styrning av grundskolan

Huvudmännen behöver strategier för en förbättrad styrning mot nationella mål så att alla elever får den utbildning de har rätt till. Det är huvudslutsatsen i denna granskning där vi tittat på hur huvudmän för grundskolan tar ansvar för att styra utifrån de nationella målen för utbildningen.

Huvudmannens styrning av grundskolan (2015)

Senast uppdaterad: 23 september 2022