Till huvudinnehåll
En lärare rättar prov på datorn vid katedern

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Nya bestämmelser

Blanketterna är nu uppdaterade utifrån nya bestämmelser i skollagen (2010:800) och skolförordning (2011:185). Observera att de nya bestämmelserna i skolförordningen träder ikraft först 2022-08-01.

Anmälan

  • En huvudman ska anmäla till Skolinspektionen när ett beslut om att använda fjärrundervisning har fattats.
  • En huvudman som utför fjärrundervisning åt någon annan huvudman ska också anmäla detta till Skolinspektionen.
  • Beslut om fjärrundervisning ska fattas för ett läsår i taget.

Ansökan

Fjärrundervisning får under ett läsår inte användas för mer än 25 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstimmar i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Fjärrundervisning får under ett läsår inte användas för mer än 50 procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstimmar inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Om synnerliga skäl finns kan huvudmän ansöka hos Statens skolinspektion om att bedriva fjärrundervisning mer än 25 respektive 50 procent av undervisningstimmarna vid en skolenhet. Ansökan ska göras varje läsår.

Webbutbildning i fjärrundervisning

Vill du utveckla din kompetens inom fjärrundervisning så har Skolverket en webbkurs i fjärrundervisning med korta föreläsningsfilmer och övningar. 

Webbkurs i fjärrundervisning - Skolverket

Senast uppdaterad: 20 november 2020