Till huvudinnehåll

Bedömning & betygssättning

Alla elever har rätt att få sina kunskaper bedömda på samma grunder eftersom betygen har en direkt koppling till behörighet för vidare utbildning.

Betygssättning kan ha en avgörande betydelse för elevens framtid. Därför är det viktigt att alla elever, oavsett vilken skola de gått i eller vilken lärare som satt betyg, har blivit bedömda utifrån samma krav.

Förutsättningar för likvärdiga betyg

Rektor ska ge skolans lärare förutsättningar att säkerställa att deras bedömningar och betyg är likvärdiga. Det handlar bland annat om att rektor har system för uppföljning och analys av lärarnas bedömningar, såväl i årskurser som har betyg som årskurser som inte har det. Analysen av eventuella skillnader i bedömning mellan olika ämnen och årskurser samt resultat på nationella ämnesprov och slutbetyg sker i dialog med betygssättande lärare.

Rektor ska verka för att lärare diskuterar bedömnings- och betygsfrågor med varandra. Även att bedömningar kalibreras ur likvärdighetssynpunkt så att de enbart görs utifrån kunskapskraven och att de är personoberoende.

Två centrala områden 

Två centrala områden är avgörande för kvaliteten i rektors arbete med att ge lärarna förutsättningar för likvärdiga betyg:

Kvaliteten i analysen av lärarnas bedömning och betygssättning är god om rektorn analyserar eventuella skillnader:

  • i bedömningar och betyg i olika ämnen och årskurser,
  • mellan resultat på nationella ämnesprov och slutbetyg,
  • i diskussioner med betygssättande lärare utifrån dessa analyser.

Du behöver utveckla kvaliteten om:

  • det saknas adekvata och kvalitativa analyser av betygssättningen,
  • det är låg kännedom om eventuella skillnader på skolan,
  • diskussioner med och mellan betygsättande lärare utifrån gjorda analyser sker sällan. 

Här handlar kvaliteten om i vilken grad och med vilken kvalitet rektorn använder sig av lärares samlade bedömningar och betyg i syfte att upptäcka om det sker en likvärdig betygssättning på skolan eller inte.

Skillnader och variationer gällande betygsresultat mellan olika elevgrupper och klasser, ämnen/ årskurser och målområden, behöver identifieras. De nationella målen och kraven i styrdokumenten står i fokus när bedömningar görs av hur väl undervisningsområdet fungerar.

Ett ytterligare steg i analysen är att försöka identifiera möjliga orsaker till eventuella skillnader i betygsresultat och problem i undervisningens genomförande samt

varför det finns skillnader och variationer mellan elevgrupper, klasser, ämnen och målområden.

Utifrån vad analysen visar behöver rektorn sedan sätta in och genomföra förbättringsinsatser. Det är mycket viktigt att rektorn samtalar med lärarna om analysen och att de tillsammans resonerar om hur arbetssättet kan utvecklas.

Kvaliteten i metoder och förutsättningar för kvalitetssäkring är god om rektorn ser till att lärarna använder sig av olika metoder för att göra likvärdiga bedömningar och ger dem förutsättningar att kvalitetssäkra betygssättningen.

Du behöver utveckla kvaliteten om det saknas förutsättningar för lärarna att regelbundet samverka med varandra när de gör sina bedömningar eller om det i skolan bara används ett fåtal metoder för att kvalitetssäkra betygssättningen. 

Här handlar kvaliteten om i vilken grad och med vilken kvalitet huvudman och rektor ger rätt förutsättningar och arbetar för att skolans lärare kvalitetssäkrar sin egen bedömning i syfte att verka för en likvärdig utbildning. Lärarna behöver ha många olika metoder för sin kvalitetssäkring. Lärarna behöver samverka med andra lärare på såväl den egna som på andra skolor. Det är också centralt att lärarna kan beskriva vilka olika verktyg de använder sig av i sin bedömning som stöd för att säkra likvärdigheten.

Det är viktigt att lärarna ges förutsättningar att kvalitetssäkra sin betygssättning, dels i relation till de nationella styrdokumenten, dels med varandra.

Det är elevers kunskaper inte deras inställning, attityd, grad av närvaro eller annat som inte framgår av kunskapskraven som ska utgöra bedömningsgrunden. Det är viktigt att elevernas kunskaper bedöms på ett likvärdigt sätt, oavsett i vilken skola de går eller vilket program de valt. Samverkan inom och mellan skolor är ett måste eftersom samarbete mellan lärare är en förutsättning förlikvärdighet. Om skolan ska bli likvärdig för alla elever måste dessa tolkningar och tillämpningar diskuteras, värderas och en någorlunda gemensam grundsyn nås.

Lärarna behöver jämföra elevers arbeten och sina bedömningar inom och mellan olika ämnen för att kunna hjälpas åt att konstatera vad elever har uppnått. Avidentifiering, sam- och extern bedömning kan ha effekt för ökad likvärdighet.

 

Likvärdighetsdiskussioner förs med fördel i arbetslag och ämnesgrupper. Samsyn som kan uppstå till följd av sambedömning, genom att lärares olika sätt att uppfatta kriterier och kravnivåer blir synliggjorda.

.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020