Till huvudinnehåll
En lärare rättar prov på datorn vid katedern

Bedömning & betygssättning

Alla elever har rätt att få sina kunskaper bedömda på samma grunder. Betygssättning innebär myndighetsutövning som kan ha en avgörande betydelse för elevens framtid. Betyg har en direkt koppling till behörighet och urval för vidare utbildning. Det är därför viktigt att alla elever, oavsett vilken skola de gått i eller vilken lärare som satt betyg, har blivit bedömda utifrån samma krav.

Rektor ansvarar för att skolans lärare ges förutsättningar att säkerställa att deras bedömningar och betyg är likvärdiga. Det handlar bland annat om att rektor har system för uppföljning och analys av lärarnas bedömningar (i årskurser där det inte finns betyg) samt betygsresultaten för årskurser som har betyg. Analysen av de eventuella skillnaderna i bedömning/betyg mellan olika ämnen/ årskurser, mellan resultat på nationella ämnesprov och slutbetyg sker i dialog med betygssättande lärare.

Rektor ska också verka för att bedömnings- och betygsfrågor diskuteras mellan lärare och att bedömningar kalibreras ur likvärdighetssynpunkt. Det handlar såväl om att säkerställa att bedömningar enbart görs utifrån kunskapskraven som att de är oberoende av person. Rektor ska också verka för att lärarna använder olika metoder för att göra likvärdiga bedömningar av elevernas kunskaper. I detta ingår att rektor ger lärarna förutsättning så att kvalitetssäkring av bedömning och betygssättning kan ske.

Två centrala områden som är avgörande för kvaliteten i rektors arbete för att ge lärarna förutsättningar för likvärdiga betyg

Kvaliteten i analys av lärarnas bedömning och betygssättning är god om rektorn analyserar eventuella skillnader i bedömningar och betyg i olika ämnen och årskurser, mellan resultat på nationella ämnesprov och slutbetyg samt för diskussioner med betygssättande lärare utifrån dessa analyser.

Du behöver utveckla kvaliteten om det saknas adekvata och kvalitativa analyser av betygssättningen eller om det är låg kännedom om eventuella skillnader på skolan. Likaså om sällan sker diskussioner med och mellan betygsättande lärare utifrån gjorda analyser. 

Här handlar kvaliteten om i vilken grad och med vilken kvalitet rektorn använder sig av lärares samlade bedömningar och betyg i syfte att upptäcka om det sker en likvärdig betygssättning på skolan eller inte.

Skillnader och variationer gällande betygsresultat mellan olika elevgrupper och klasser, ämnen/ årskurser och målområden, behöver identifieras. Centralt här är att de nationella målen och kraven i styrdokumenten står i fokus när bedömningar görs av hur väl undervisningsområdet fungerar. Ett ytterligare steg i analysen är att sedan försöka identifiera möjliga orsaker till eventuella skillnader i betygsresultat och problem i undervisningens genomförande, och till varför det finns skillnader och variationer mellan elevgrupper, klasser, ämnen och målområden. Utifrån vad analysen visar behöver rektorn sedan sätta in och genomföra förbättringsinsatser. Det är mycket viktigt att rektorn samtalar med lärarna om analysen och att de tillsammans resonerar om hur arbetssättet kan utvecklas.

Kvaliteten i metoder och förutsättningar för kvalitetssäkring är god om rektorn ser till att lärarna använder sig av olika metoder för att göra likvärdiga bedömningar och ger dem förutsättningar för att kvalitetssäkra betygssättningen.

Du behöver utveckla kvaliteten om det kan saknas förutsättningar för lärarna att regelbundet samverka med varandra när de gör sina bedömningar eller om det i skolan bara används ett fåtal metoder för att kvalitetssäkra betygssättningen. 

Här handlar kvaliteten om i vilken grad och med vilken kvalitet huvudman och rektor ger förutsättningar och arbetar för att skolans lärare kvalitetssäkrar sin egen bedömning i syfte att verka för en likvärdig utbildning. Lärarna behöver ha många olika metoder för sin kvalitetssäkring. Lärarna behöver samverka med andra lärare på såväl den egna som på andra skolor. Det är också centralt att lärarna kan beskriva vilka olika verktyg de använder sig av i sin bedömning som stöd för att säkra likvärdigheten.

Det är viktigt att lärarna ges förutsättningar att kvalitetssäkra sin betygssättning, dels i relation till de nationella styrdokumenten, dels med varandra.

Det är elevers kunskaper som ska utgöra bedömningsgrunden, inte deras inställning, attityd, grad av närvaro eller annat som inte framgår av kunskapskraven. Det är viktigt att elevernas kunskaper bedöms på ett likvärdigt sätt, oavsett i vilken skola de går eller vilket program de valt. Kollegialt samarbete lärare emellan är en förutsättning för detta och samverkan inom och mellan skolor är därför ett måste. Om skolan ska bli likvärdig för alla elever måste dessa tolkningar och tillämpningar diskuteras, värderas och en någorlunda gemensam grundsyn nås.

Lärarna behöver jämföra elevers arbeten och sina bedömningar inom och mellan olika ämnen för att kunna hjälpas åt att konstatera vad elever har uppnått och för att göra bedömningen likvärdig. Avidentifiering, sam- och extern bedömning kan ha effekt för ökad likvärdighet. Likvärdighetsdiskussioner förs med fördel i arbetslag och ämnesgrupper. Samsyn som kan uppstå till följd av sambedömning, genom att lärares olika sätt att uppfatta kriterier och kravnivåer blir synliggjorda.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020