Till huvudinnehåll

Skolsamtalet om Covid-19

Om avsnittet

Pandemin kom som en chock för de allra flesta och en omställning för skolverksamheterna blev ett faktum. Drabbades alla elever lika hårt av corona-pandemin? Och hur planerar rektorerna framåt nu när smittspridningen ökar igen?

Vår panel diskuterar vad vi sett i våra granskningar när vi intervjuat rektorer och skolhuvudmän kring hur de tagit sig an den nya situationen.

Läget i skolan har ändrats sedan vi spelade in. Skolan har påverkats än mer av den ökade smittspridningen.

Medverkande:

  • Generaldirektör, Helén Ängmo
  • Verksamhetsutvecklare, Lars Thornberg
  • Inspektör, Anna Bjurenstam
  • Tf kommunikationschef, Agnes Gidlund

Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19
Skolinspektionen har under våren genomfört drygt 260 inspektionssamtal med rektorer där vi ställt frågor om undervisning, betygsättning och garanterad undervisningstid. Slutrapporten bygger på en kvalitativ analys av 100 av dessa samtal. I maj presenterade vi även en delrapport av granskningen och mycket av resultaten bekräftas nu i slutrapporten.

Utbildning under påverkan av coronapandemin i grundskolan och grundsärskolan
Sverige är ett av få länder i Europa vars grundskolor och grundsärskolor inte stängde i samband med att covid-19 pandemin utbröt under våren 2020. Rapporten bidrar med en viktig lägesbild från första halvan av höstterminen 2020 av hur rektorer och elever själva bedömer att skolan har hanterat denna situation och de omställningar som pandemin dittills medfört.

Kartläggning av ett antal huvudmäns arbete med lovskola och tillhörande prövning
Skolinspektionen befarade att trycket på lovskolorna skulle bli högre än vanligt sommaren 2020 och initierade därför en kartläggning av huvudmännens arbete för att ge eleverna ett attraktivt erbjudande och en undervisning av hög kvalitet inom ramen för lovskola.

Gymnasieskolors utmaningar inför höstterminen 2020
Skolinspektionen har under augusti 2020 gjort en ny uppföljning av gymnasieskolornas utmaningar med anledning av Covid-19-pandemin. Resultaten i denna rapport både bekräftar och förtydligar det som tidigare kommit fram i vår granskning av gymnasieskolans distansundervisning.

Om Skolsamtalet

Skolsamtalet är en samtalsserie i tre delar där vi lyfter olika teman utifrån de områden vi granskat under 2020. I varje avsnitt deltar representanter från Skolinspektionen, såväl generaldirektören som inspektörer.

De andra avsnitten i serien Skolsamtalet handlar om:

Trygghet och studiero

Likvärdig utbildning

Generaldirektör Helén Ängmos introduktion till Skolsamtalet

Senast uppdaterad: 2 december 2020