Till huvudinnehåll

Nyheter inför ansökningsomgången 2024

Ansökningsomgången 2024 innebär nya regler och bestämmelser för dig som ska ansöka om tillstånd för fristående skola. Här hittar du information om de förändringar du behöver känna till.

Matchningen mellan utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov stärks

Den 1 juli 2023 trädde nya bestämmelser i skollagen i kraft som ska tillämpas på utbildning som inleds 2025. Bestämmelserna innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och komvux.

I detta ingår att ett godkännande av en ansökan som huvudman för gymnasieskola ska förutsätta att utbildningen i fråga bidrar till att dels möta ungdomars efterfrågan, dels fylla ett arbetsmarknadsbehov (2 kap. 5 § SL). I ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola med start höstterminen 2025 behöver du därför redogöra för hur utbildningen bidrar till att möta både ungdomars efterfrågan och ett arbetsmarknadsbehov.

Du kan läsa mer om de nya bestämmelserna i skollagen på Skolverkets webbplats här:

Bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad (Skolverket)

Krav på ändamålsenliga lokaler och utrustning 

Det är den sökande som ska visa att det finns tillgång till ändamålsenliga lokaler och den utrustning som behövs för att utbildningen ska kunna genomföras.

Bestämmelserna om ändamålsenliga lokaler och utrustning är inte nya men i ansökan om godkännande som huvudman för utbildning med start höstterminen 2025/26 behöver ni ange vilka fysiska lokaler och vilken adress den planerade skolenheten ska vara belägen i/på. Ett godkännande som huvudman kommer att avse en utbildning vid en viss skolenhet vid de fysiska lokaler och den adress som har varit föremål för prövning.

Med skolenhet avses verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad.

Hantverksprogrammet upphör och Frisör- och stylistprogrammet införs

Den 1 januari 2024 sker förändringar i gymnasieförordningen (Se 2023:654). Förordningen tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025. Förändringen innebär bland annat att det nationella hantverksprogrammet upphör och frisörprogrammet införs. Yrkesutgångar som tidigare funnits inom ramen för hantverksprogrammet, kommer att vara sökbara inom ramen för avvikelser/särskild variant.

Ansökan om att en utbildning ska godkännas som en särskild variant, om en utbildning ska vara riksrekryterande eller om att få en avvikelse i form av s.k riksrekryterande utbildning avseende utbildning som planeras starta höstterminen 2025 ska göras senast den 2 april 2024.

Avgift kommer ej tas ut från enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen som avser någon av inriktningarna finsnickeri, florist, textil design eller övriga hantverk på hantverksprogrammet, och som ansöker om att få anordna motsvarande utbildning enligt de bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

En enskild huvudman som har ett godkännande enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) som avser inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist på hantverksprogrammet ska anses ha ett godkännande för den inriktning på det nya frisör- och stylistprogrammet (barberare, frisör eller hår- och makeupstylist) som huvudmannen anmäler till Statens skolinspektion. Detta gäller dock endast om anmälan kommer in till Skolinspektionen senast den 2 april 2024. 

Brister vid tillsyn av en huvudmans befintliga skolverksamhet kan leda till avslag på ansökan

Det är den sökanden som ska visa att förutsättningar finns att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen. Brister i en huvudmans befintliga verksamhet kan indikera att förutsättningar att följa regelverket saknas.

Om huvudmannen i tillsynsärendet har förelagts att rätta till brister kan tillståndsenheten beakta de konstaterade bristerna i tillståndsprövningen.

Senast uppdaterad: 20 maj 2024