Till huvudinnehåll
En gymnasieelev med hörlurar sitter och studerar under en lektion

Skolenkäten - pilotundersökning

Skolinspektionen har genomfört en översyn av Skolenkäten. Översynen har resulterat i förslag på reviderade enkäter och som ett led i att kvalitetssäkra dessa enkäter genomför vi nu en pilotundersökning med ett mindre urval av skolor.

Resultaten från pilotundersökningen utgör ett viktigt underlag för den fortsatta utvecklingen av enkäterna. Enkäterna som ingår i undersökningen riktar sig till samma grupper som den ordinarie Skolenkäten. Dessa är:

  • Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2
  • Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskola respektive grundsärskola
  • Pedagogisk personal i grund- och gymnasieskola

Samtliga enkäter är frivilliga att besvara och genomförs via webben. De som ska besvara enkäten får inloggningsuppgifter från skolan. 

Svarsperiod

Enkäterna kan besvaras från 19 april till och med 7 maj.

Frågor och svar om pilotenkäten

Med pedagogisk personal avses i denna undersökning all personal i grund- och gymnasieskolan som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning. Pedagogisk personal som arbetar på flera skolenheter som ingår i pilotundersökningen ska besvara en enkät per skolenhet. Det är ytterst rektor som bedömer vilken personal som uppfyller ovanstående kriterier på skolan. Om du till exempel arbetar halvtid som lärare i grundskolan och halvtid i förskoleklass så kan du ändå svara. Pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola ska inte besvara enkäten. Detta beror på att enkätfrågorna fokuserar på grundskole- samt gymnasieverksamhet.

Skolenkäten ska ge en aktuell bild av den pedagogiska personalens upplevelse av skolenhetens verksamhet. Den pedagogiska personalen behöver därför ha en aktuell erfarenhet av arbete på skolenheten. Det är rektor som bedömer om den personal som är föräldraledig, tjänstledig eller långtidssjukskriven har en aktuell erfarenhet av verksamheten och om de därmed ska ges möjlighet att besvara enkäten.

Elever i årskurs 5 och 9 som går i förberedelseklass ska besvara Skolenkäten. Vårdnadshavare till elever i förberedelseklass ska också besvara Skolenkäten. Saknas vårdnadshavare kan förordnad god man besvara enkäten.

Skolenkäten riktar sig bland annat till elever i gymnasieskolans år 2. Här ingår även elever som går sitt andra år på något av introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion.

Läs mer om vad du kan göra om du är missnöjd med din skola:

Missförhållanden i skolan?

Har du andra frågor?

Har du frågor gällande pilotundersökningen som inte besvaras ovan är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller via epost: skolenkaten@skolinspektionen.se

För enkättekniska frågor är ni välkomna att kontakta vår enkätleverantör Origo Group via telefon: 013-465 61 00 eller e-post: skolenkaten@origogroup.com

Senast uppdaterad: 26 mars 2021