Till huvudinnehåll

Strategi för systematisk uppföljning av funktionhinderspolitiken under 2021–2031

Regeringen har uppdragit åt bland annat Skolinspektionen att följa upp funktionshinderspolitiken 2021–2031 utifrån det nationella målet för funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5, rskr. 2017/18:86).

Resultatet av uppföljningen ska årligen lämnas till Regeringskansliet i respektive myndighets årsredovisning.

Senast uppdaterad: 30 juni 2023