Till huvudinnehåll

Granskning av betygsrätten i komvux

Skolinspektionen ska granska förekomsten av folkhögskolor och andra enskilda utbildningsanordnare med så kallad betygsrätt inom komvux.

Skolinspektionen ska också granska hur betygsrätten används i uppdragsutbildning enligt 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning samt utbildning som anordnas på entreprenad, av en folkhögskola och vid utfärdande av betyg.

Frågor som är relevanta för granskningen är till exempel i vilken mån intyg och prövning förekommer samt var i landet betygsrätten används, av vem, i vilken typ av utbildning och hur lång tid det tar från det att ett tillstånd till betygsrätt lämnas till dess att rätten används.

Skolinspektionen ska även föreslå hur de svårigheter som finns när det gäller att kontrollera hur betygsrätten används kan åtgärdas. Skolinspektionen ska föra en dialog med Skolverket vid genomförandet av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2024 (U2022/02495).

Pågående enkät och granskning

Skolinspektionen har inom regeringsuppdraget även skickat ut en enkät till samtliga kommuner i landet i syfte att kartlägga förekomsten av krav på betygsrätt inom komvux på entreprenad. Vi har även skickat ut en enkät till anordnare/folkhögskolor med betygsrätt inom uppdragsutbildning motsvarande komvux. 

Pågående granskning: Tillsyn av betygssättning utifrån beviljad betygsrätt

Senast uppdaterad: 5 oktober 2023