Till huvudinnehåll

Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd under elevernas hela dag i skolan och i fritidshemmet

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av hur skolor arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd i skolan och i fritidshemmet. Granskningen görs utifrån ett särskilt fokus på att elever kan få stöd i utbildningen i dess helhet genom ett heldagsperspektiv.

Skolinspektionen ska senast den 12 juni 2024 redovisa till regeringen om skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd till elever i de obligatoriska skolformerna och i fritidshemmet. Denna granskning samt Skolinspektionens tidigare erfarenheter av inspektion av extra anpassningar och särskilt stöd bidrar till att besvara detta regeringsuppdrag.

Risk för att elever inte ges stöd under hela dagen i skolan och i fritidshemmet

Skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd är centralt för många elevers lärande, där tidiga och adekvata insatser är en förutsättning för att eleverna ska ges möjlighet att nå utbildningens mål. Forskning konstaterar att allt fler elever inte når målen i skolan, sett från 1990-talet och framåt och orsakerna till detta kan vara att stödinsatserna är bristfälliga eller inte möter elevens behov. Att stödarbetet inte fungerar är allvarligt eftersom konsekvenserna av skolmisslyckanden kan bli stora, framförallt för individen men även för samhället. Kostnaden för individen kan bestå av försenad etablering på arbetsmarknaden, begränsade yrkesval, försämrade möjligheter till egen försörjning samt ohälsa.

Då många elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd behöver mer tid för att kunna nå målen med utbildningen, blir det än viktigare att stödet fungerar under elevens hela dag i skola och i fritidshem. För närvarande saknas dock forskning och kunskap om hur stödinsatserna fungerar utifrån elevens hela dag i skola och fritidshem. Detta har heller inte granskats av Skolinspektionen tidigare.

I granskningen riktas fokus på arbetssätt och vilka förutsättningar lärare och övrig skolpersonal ges i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd utifrån ett heldagsperspektiv. Genom att bedöma kvaliteten och peka på konkreta utvecklingsområden kan Skolinspektionen verka för att skolor höjer förmågan i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd under elevens hela dag i skolan och i fritidshemmet och därigenom bidra till att ge eleverna bättre förutsättningar att lyckas med att nå målen för utbildningen.

Det här granskar vi

Syftet är att granska hur de utvalda skolorna arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd i skolan och i fritidshemmet. I granskningen finns ett särskilt fokus på att elever kan få stöd i utbildningen i dess helhet genom ett heldagsperspektiv.

Följande frågeställningar ska besvaras:

  1. I vilken utsträckning har skolan och fritidshemmet arbetssätt för att kunna ge eleverna extra anpassningar och särskilt stöd i utbildningen i dess helhet?
  2. I vilken utsträckning leder och styr rektorn arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd i skolan och fritidshemmet utifrån att eleverna ska ges stöd i utbildningen som helhet?

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar 30 skolor hos både offentliga och enskilda huvudmän. 14 grundskolor med förskoleklass och fritidshem, 1 sameskola med förskoleklass och fritidshem och 15 anpassade grundskolor med fritidshem ingår i granskningen. Intervjuer genomförs med rektorer, lärare och övrig skolpersonal, så som representanter för elevhälsan och elevassistenter. Vid sidan av enskilda beslut till de granskade skolenheterna kommer även en övergripande rapport publiceras i juni 2024.

Kontaktperson

Eleonor Duvander

Senast uppdaterad: 10 maj 2023