Till huvudinnehåll
Två vuxenstudenter studerar tillsammans vid en dator
Publicerad: 24 april 2024

Stora skillnader i undervisningstid i komvux mellan kommuner

Till skillnad från grund- och gymnasieskolan finns ingen reglerad minsta garanterad undervisningstid inom komvux. Tanken bakom detta är att utbildningen ska kunna anpassas efter elevens behov och förutsättningar, både till längd och till innehåll. Samtidigt som utbildningen ska vara flexibel och individanpassad, omfattas komvux av skollagens krav på att utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var den anordnas.

Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen gjort en kartläggning av undervisningstiden inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Kartläggningen, som omfattar 33 kommuner, visar att avsaknaden av reglering av undervisningstid har lett till en stor variation mellan kommuner. Exempelvis finns ett spann på 30–120 schemalagda lektionstimmar för Matematik 2b när kursen ges som närutbildning på dagtid i kommunens egen regi. När samma kurs erbjuds med flexibla studieformer är det inte ovanligt med få eller inga lektionstimmar.

– Emellanåt är undervisningstiden oroväckande knapp. För lite undervisningstid kan få negativa konsekvenser för elevernas möjligheter att få med sig de kunskaper och färdigheter som de ska och utvecklas så långt som möjligt, säger Susanne Vinell, som skrivit rapporten.

Skolinspektionen menar att det kan finnas skäl för regeringen att överväga en tydligare reglering av undervisningens omfattning inom komvux, i syfte att säkerställa att elever erbjuds en likvärdig utbildning av god kvalitet.

Det är alltid kommunen som är huvudman för vuxenutbildningen, oavsett om den sker i egen regi eller på entreprenad. Skolinspektionen ser att ledarskapet och engagemanget från huvudmännens och rektorernas sida är viktiga faktorer för såväl kvalitet som likvärdighet. Huvudmannen har ett viktigt ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och att genomföra utvecklingsinsatser utifrån analysen.

Ladda ner rapporten

Undervisningstiden i kommunal vuxenutbildning
Återrapportering av regeringsuppdrag om omfattningen och fördelningen av undervisningstiden i kommunal vuxenutbildning

Nytt avsnitt av Inspektionspodden om komvux

Inspektionspodden om komvux

Publikation