Till huvudinnehåll
skolbyggnad
Publicerad: 19 mars 2024

Knappt hälften av ansökningarna om att starta skola 2023 godkändes

Skolinspektionen har godkänt 49 av 94 inkomna ansökningar om att starta eller utöka fristående skola under 2023. Året innan godkände vi 114 av 203 inkomna ansökningar. Det visar den senaste statistiken från Skolinspektionens tillståndsprövning.

Tillstånd2023-infografik.png

Fortfarande dominerar skolkoncernerna i ansökningsstatistiken och det gäller även antalet godkända utbildningar. Men i år ser vi en minskning både i antalet inkomna och godkända ansökningar när det gäller skolkoncernerna. Av de 49 godkända ansökningarna avser 39 utökning av befintlig skola och 10 nyetablering. 71 procent av de godkända ansökningarna har kommit från sökande som ingår i en koncern.

Medan antalet ansökningar från koncernerna har minskat något har vi inte sett samma trend inom den idéburna sektorn.

-Små aktörer från den idéburna sektorn lämnar in ansökningar i linje med tidigare år, medan antalet ansökningar från större skolkoncerner har minskat, säger Carin Clevesjö, chef för enheten för tillståndsprövning. Nio av de godkända ansökningarna har inkommit från stiftelser och ideella föreningar. En av förklaringarna kan vara att vi har ny lagstiftning med tydligare krav på att utbildningen måste starta senast två år efter godkännandet. Det är något som kräver mer noggrann planering från den som vill starta skola. Samtidigt är etablering av en skola kostsam.

De vanligaste avslagsgrunderna har varit otillräcklig elevprognos och påtagligt negativa följder för kommunerna.

-Det är vanligt att kommunen i sina remissvar avstyrker ytterligare etablering av utbildningsplatser med hänvisning till överkapacitet. Årets utfall har visat ett ökat antal avslag med grunden påtagligt negativa följder, säger Carin Clevesjö.

Två godkända ansökningar om distansundervisning

Skolinspektionen har utöver de 94 ansökningarna fått in fem ansökningar om att starta internationell skola samt 13 ansökningar om att bedriva distansundervisning. Vi har godkänt en ansökan om att starta internationell skola och två ansökningar om att bedriva distansundervisning. De senare rör två grundskolor som har fått tillstånd att utföra distansundervisning som särskilt stöd.

Tre inkomna ansökningar om konfessionell skola avslogs

Den som vill bedriva en fristående grundskola med konfessionell inriktning måste ansöka om det. Under 2023 fick vi in tre sådana ansökningar som samtliga avslogs på grund av otillräcklig elevprognos.

Exceltabeller över tillståndsbeslut

Tillståndsprövning