Till huvudinnehåll

Frågor för reflektion

Här finns ett antal frågor som knyter an till Skolinspektionens granskningar av särskilt stöd på grund- och gymnasieskolan. De är tänkta som ett stöd till självvärdering och reflekterande samtal och kan användas som diskussionsunderlag under en workshop, ett lärarlagsmöte eller under en studiedag.

Utredning

 • Hur uppmärksammar vi när elever riskerar att inte nå kunskapsmålen och behöver särskilt stöd? Har vi rutiner som säkerställer att vi fångar upp sådana risksignaler?
 • Utreder vi snabbt elevers behov av särskilt stöd? Innehåller utredningen en kartläggning av elevens behov samt slutsatser om tänkbara orsaker och behov? Tar vi exempelvis reda på hur undervisningen bör vara anpassad för att eleven ska kunna lär sig på bästa sätt? Samverkar vi med elevhälsan, elev och föräldrar och andra aktörer som till exempel socialtjänsten, när det behövs?

Åtgärder och åtgärdsprogram

 • Rymmer åtgärdsprogrammen relevant information om vilka behov eleven har, hur behoven ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas? Beskriver åtgärderna tydligt vad vi på skolan ska göra/anpassa föra att stötta eleven? Har eleven och vårdnadshavaren erbjudits möjlighet att medverka?
 • Följer vi upp och utvärderar att åtgärderna fungerar? Hur säkerställer vi att erfarenheterna kring vilka åtgärder som fungerar tas tillvara i den löpande verksamheten?

Stöd inom gruppen (gäller ej gymnasieskolan)

 • Hur ger vi elever särskilt stöd? Får eleverna stöd inom sina elevgrupper? Varför/ varför inte? Kan vi och behöver vi förändra detta?

Placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning

 • Vi använder särskilt stöd, i form av enskild undervisning och utbildning i särskild undervisningsgrupp, först när de stödmöjligheter som är möjliga för eleven i den ordinarie undervisningsgruppen prövats?

 • Vi säkerställer att eleven fått tillgång till olika särskilda stödåtgärder inom ramen för ordinarie undervisningsgrupper innan beslut om enskild undervisning eller utbildning i särskild undervisningsgrupp fattats?

 • När vi beslutar om enskild undervisning och utbildning i särskild undervisningsgrupp har vi tillräckliga underlag som beskriver varför denna insats är det bästa stödet för eleven?

 • I arbetet med elever i behov av särskilt stöd ställer vi oss frågan; Innebär enskild undervisning och utbildning i särskild undervisningsgrupp att elever i behov av särskilt stöd får det och att elevers skolsituation förbättras som helhet? Tex, görs anpassning i det särskilda stödet kontinuerligt utifrån elevens behov? Visar våra utvärderingar på förbättringar i elevers skolsituation?

 • Har vi på skolan strategier för att eleven ska kunna återgå till undervisning i ordinarie undervisningsgrupper?

 • Får de elever hos oss som deltar i enskild undervisning eller i särskilda undervisningsgrupper även undervisning i sina ordinarie undervisningsgrupper för att undvika att de särskiljs från sin ursprungliga klass?

 • Utvärderar vi kontinuerligt beslut om enskild undervisning och placering i särskild undervisningsgrupp? Hur görs detta? Finns det förbättringsmöjligheter i hur vi utvärderar?

 • Kan vi på vår skola visa att elever har kunnat återgå till sin ordinarie undervisning?

Studiehandledning på modersmål

 • Vet alla lärare om att eleven har rätt till studiehandledning på sitt modersmål om det behövs? Hur använder vi den möjligheten?  Behöver vi förändra rutinerna?
Senast uppdaterad: 29 juni 2020