Till huvudinnehåll

Förskoleenkäten

Förskoleenkäten var en del av Skolinspektionens treåriga regeringsuppdrag, 2015–2017, att granska förskolan. Enkäten ger en översiktlig bild av hur föräldrarna och personalen upplever sin förskola.

Genomförande

I mindre kommuner har enkäten genomförts på samtliga förskolor, i större kommuner har den genomförts på ett urval av förskolorna i kommunen. Både kommunala och fristående förskolor ingår i undersökningen.

Om resultatet

Enkäten är en del av Skolinspektionens satsning på förskolan. Resultatet har använts som underlag för myndighetens rapportering till regeringen, i syfte att ge en så fyllig bild som möjligt av förskolans kvalitet i Sverige.

Enkätresultatet används även som ett av flera underlag i myndighetens inspektionsarbete. Skolinspektionen gör då en samlad bedömning av hur kommunen ger förskolorna förutsättningar att kunna uppfylla kraven ibland annat skollag och läroplan.

Resultatet för de medverkande förskolorna och kommunerna går att ta del av som rapporter i pdf-format. I rapporterna redovisas svarsfrekvens, antal deltagande, antal svar och resultatet per fråga och frågeområde.

Här kan du ta del av resultaten från tidigare enkätomgångar: 
Skolverkets statistik

Här hittar du del- och slutrapporter och granskningsresultat från regeringsuppdraget 2015-2017 att granska förskolan:
Rapporter och kvalitetsgranskningar

Senast uppdaterad: 22 juli 2020