Till huvudinnehåll

Fjärr- och distansundervisningen har påverkat elevers kunskapsutveckling

Stora delar av skolans uppdrag har fungerat bra under pandemin. Men Skolinspektionens granskningar visar samtidigt att elever som haft mycket fjärr- och distansundervisning fått försämrade förutsättningar när det gäller kunskapsutveckling och mående.

Publicerat: 2021-12-01

Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat fjärr- och distansundervisningens konsekvenser gällande elevernas förutsättningar att nå målen samt elevernas hälsa. Idag presenteras resultaten. Slutrapporten bygger på flera delgranskningar.

- Covid-19-pandemin har ställt höga krav på både skolpersonal och elever. Och det är tydligt att alla i skolan ansträngt sig mycket för att få undervisning och skolarbete att fungera. Men vi ser samtidigt att elevernas möjligheter till kunskapsutveckling och mående i stor utsträckning påverkats när undervisningen har skett på distans, säger Katarina Nyström projektledare för regeringsuppdraget.

Påverkan på elevernas kunskapsutveckling och hälsa beror på hur mycket distansundervisning eleverna haft, hur bra skolorna varit på att ställa om, kvaliteten på den fjärr- och distansundervisning som eleverna fått och i vilken utsträckning eleverna fått kompensation efter hand. Elever som haft korta och få perioder av distansundervisning har påverkats mindre jämfört med de elever som nästan enbart haft sådan undervisning.

Elever som haft mycket distansundervisning upplever att de lär sig mindre, att det varit svårare att förstå lärarnas förklaringar och att de fastnat på uppgifter utan att komma vidare.

Undervisningen på distans har även påverkat många elevers hälsa negativt både psykiskt och fysiskt. Omfattningen och allvaret varierar stort mellan individer och hänger ofta samman elevernas hemsituation, vilket stöd de har hemifrån och tillgången till ett socialt nätverk.

Många elever har upplevt ökad stress och oro och har känt ett tyngre ansvar för sina studier vid undervisning på distans. Flera elever beskriver en känsla av frustration över att de inte lärt sig lika mycket. Detta har fått konsekvenser både för elevernas välbefinnande och för studiemotivationen.

Det är främst elever i gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högstadiet som har haft fjärr- och distansundervisning. Rapporten gäller därmed främst dessa grupper.

Här kan du läsa rapporten ”Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser”

För mer information kontakta

Katarina Nyström, projektledare för rapporten 08-586 083 94

Presstjänsten 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022