Till huvudinnehåll

Anmälningar och beslut 2015

Under 2015 kom det in 4 035 anmälningar om upplevda missförhållanden i skolan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Det är åtta procent fler än 2014. För andra året i rad är ökningen relativt liten och den tidigare kraftiga ökningen har bromsats upp.

Fler anmälningar om kränkande behandling

Av de inkomna anmälningarna under 2015 handlade 38 procent om upplevd kränkande behandling och 25 procent om att eleven inte ansågs få det stöd den behövde. Antalet anmälningar om kränkande behandling ökade med 17 procent jämfört med 2014. Anmälningarna om kränkande behandling gällde till 83 procent grundskolan, 6 procent gällde gymnasieskolan, 7 procent gällde förskolan, resten gällde övriga skolformer. Det var nästan fem gånger vanligare att Skolinspektionen fick in anmälningar om kränkande behandling som rörde elever i grundskolan, jämfört med gymnasieskolan, sett till antal anmälningar per 1000 elever.

Det var vanligast att anmälningarna om kränkande behandling handlade om en pojke som uppgavs ha blivit kränkt, 56 procent av ärendena rörde en pojke, 37 procent rörde en flicka. I 5 procent av anmälningarna handlade det om flera utsatta elever, i 2 procent av ärendena var könet inte specificerat.

I grundskolan var det vanligast att anmälningarna om kränkningar handlade om att en pojke uppgavs ha blivit utsatt, 57 procent handlade om pojkar och 36 procent om flickor. I gymnasieskolan var det vanligast att anmälningarna handlade om att en flicka uppgavs ha blivit utsatt, 57 procent handlade om flickor och 29 procent om pojkar. I anmälningar som handlade om förskola var det vanligast att den som hade utsatts var pojke.

I 69 procent av anmälningarna om kränkande behandling uppgavs att en elev blivit kränkt av en annan elev, i 40 procent av anmälningarna uppgavs att kränkningar utförts av skolpersonal mot elev. I ett antal anmälningar uppgavs att en elev både har blivit kränkt av elever och av skolpersonal.

Efter att ha utrett anmälningar om kränkande behandling konstaterade Skolinspektionen och Barn- och elevombudet brister i 754 fall 2015, motsvarande siffra 2014 var 569 fall. Det innebär en ökning i antal kritikbeslut med 33 procent. Efter fullständig prövning fattades 1256 beslut gällande kränkande behandling under 2015, andelen ärenden där det konstaterades brister var således 60 procent.

66 procent av ärendena där det konstaterades brister handlade om att en elev blivit kränkt av en annan elev, drygt 20 procent handlade om ett en elev blivit kränkt av någon i personalen på skolan och i drygt 25 procent av besluten gällde bristerna även anmälningsskyldigheten hos de ansvariga på skolan.

Skadestånd

Barn- och elevombudet kan begära skadestånd för en mobbad eller kränkt elevs räkning. Det har skett i 46 fall under 2015. I 38 av dessa har huvudmännen vid årsskiftet medgivit de framställda kraven på skadestånd eller godtagit kraven efter förlikning. I de ärenden där huvudmännen motsatt sig kravet på skadestånd har Barn- och elevombudet under året i tre fall ingivit stämningsansökan till domstol. I övriga ärenden pågår förhandlingar med huvudmännen.

Lärarnas ansvarsnämnd

Skolinspektionen utreder anmälningar om att en legitimerad lärare eller förskolelärare har agerat oskickligt i sin yrkesutövning eller gjort sig skyldig till förseelser som gör denne olämplig som lärare. Skolinspektionen kan i sin tur vända sig till Lärarnas ansvarsnämnd och yrka att en legitimerad lärare ska meddelas varning eller att legitimationen ska återkallas.

Under 2015 har Skolinspektionen fått in 266 sådana anmälningar. Skolinspektionen har anmält 14 lärare till Lärarnas ansvarsnämnd under 2015. Lärarnas ansvarsnämnd har meddelat beslut i 7 av anmälningarna, varav 5 är i enlighet med Skolinspektionens yrkanden, 1 ärende har avskrivits och 1 ärende avslagits. Resterande 7 anmälningar har Lärarnas ansvarsnämnd inte fattat beslut om ännu.

Statistiken i korthet

  • Under 2015 kom det in 4035 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. De vanligaste orsakerna var upplevd kränkande behandling (38 procent) och att eleven inte ansågs få det stöd den behövde (25 procent).
  • 49 procent av anmälningarna rörde utsatta pojkar och 31 procent flickor. Övriga rörde flera elever eller så framgår inte uppgiften i anmälan.
  • 73 procent av anmälningarna rörde grundskolan, 11 procent gymnasieskolan, 10 procent förskolan och resten övriga skolformer. Det är 2,5 gånger vanligare att Skolinspektionen får in anmälningar som rör elever i grundskolan, jämfört med gymnasieskolan, sett till antal anmälningar per 1000 elever.
  • Under 2015 har Skolinspektionen och Barn- och elevombudet bedömt och fattat ett första beslut om 4193 anmälningar. Närmare 50 procent av dem utreddes sedan vidare av Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, drygt 20 procent skickades till en annan myndighet eller huvudmannen och drygt 25 procent lämnades utan vidare åtgärd.
  • I 68 procent av de ärenden som Skolinspektionen och Barn- och elevombudet utredde vidare kritiserades skolan. Skolinspektionen och Barn- och elevombudet fattade totalt 1351 kritikbeslut 2015.